İzmir Kırşehirliler Derneği: "Derhal durumun düzeltilmesini istiyoruz" İzmir Kırşehirliler Derneği: "Derhal durumun düzeltilmesini istiyoruz"

Ya­ka­lan­dı­ğı aman­sız has­ta­lı­ğa yenik dü­şe­rek 6 Ekim Cuma günü vefat eden şeh­ri­miz es­naf­la­rın­dan ve ül­kü­cü ca­mi­anın önün­de gelen isim­le­rin­den emek­li öğ­ret­men Kemal Çe­li­ker top­ra­ğa ve­ril­di.
Kır­şe­hir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde 70 ya­şın­da ha­ya­ta göz­le­ri­ni yuman Kemal Çe­li­ker, Çınar Kömür’ün sa­hi­bi Uğur Çe­li­ker ağa­be­yiy­di ve evli ve iki çocuk ba­ba­sıy­dı.
Kemal Çe­li­ker’in ce­na­ze­si bugün Ahi Evran Camii’nde kı­lı­nan öğle na­ma­zı­nın ar­dın­dan Küm­be­tal­tı Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di.
Kemal Çe­li­ker’in ce­na­ze­si­ne CHP Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Metin İlhan, MHP İl Baş­ka­nı Arif Kılıç, İYİ Parti İl Baş­ka­nı Müfit Göçen, bazı oda ve der­nek baş­kan­la­rı, ya­kın­la­rı ve ka­la­ba­lık bir halk top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı.
“Kır­şe­hir Çiğ­dem” ola­rak mer­hu­me Allah’tan rah­met, ke­der­li aile­si­ne; ya­kı­la­rı­na ve se­ven­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­riz. (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)