Sa­na­yi üre­ti­mi tem­muz­ ayında aylık bazda yüzde 6,2 azal­dı, yıl­lık bazda yüzde 2,4 arttı

Sa­na­yi üre­ti­mi tem­muz­ ayında  aylık bazda  yüzde 6,2 azal­dı,   yıl­lık bazda yüzde 2,4 arttı

TÜR­Kİ­YE İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK), tem­muz ayına iliş­kin sa­na­yi üre­tim en­dek­si so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.
    Buna göre, tem­muz­da tak­vim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış sa­na­yi üre­tim en­dek­si, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 yük­sel­di.     Arın­dı­rıl­ma­mış sa­na­yi üre­tim en­dek­sin­de de yıl­lık bazda yüzde 3,1 artış oldu.
Sa­na­yi­nin alt sek­tör­le­ri in­ce­len­di­ğin­de, en­dek­sin, tem­muz­da geçen yılın aynı ayına göre ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğı sek­tö­rün­de yüzde 10,5, elekt­rik, gaz, buhar ve ik­lim­len­dir­me üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mı sek­tö­rün­de yüzde 6,8 azal­dı­ğı, ima­lat sa­na­yi sek­tö­rün­de yüzde 4,1 art­tı­ğı gö­rül­dü.
    Sa­na­yi üre­ti­min­de aylık ve­ri­ler
Mev­sim ve tak­vim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış sa­na­yi üre­ti­mi tem­muz­da ha­zi­ran ayına kı­yas­la yüzde 6,2 düşüş gös­ter­di.
    Söz ko­nu­su ayda bir ön­ce­ki aya göre ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğı sek­tö­rü en­dek­si yüzde 2,6, ima­lat sa­na­yi sek­tö­rü en­dek­si yüzde 6,6 ve elekt­rik, gaz, buhar ve ik­lim­len­dir­me üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mı sek­tö­rü en­dek­si yüzde 3,1 ge­ri­le­di. 
    Fi­nans Sa­na­yi Üre­ti­mi Bek­len­ti An­ke­ti'ne ka­tı­lan eko­no­mist­ler, tak­vim et­ki­sin­den arın­dı­rıl­mış sa­na­yi üre­tim en­dek­si­nin tem­muz­da geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 6,8 art­ma­sı­nı bek­li­yor­du. 
    Arın­dı­rıl­ma­mış sa­na­yi üre­tim en­dek­si­nin de yıl­lık bazda yüzde 8,4 ar­ta­ca­ğı ön­gö­rül­müş­tü.(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER