Kırşehir Belediyespor Hentbol Kulübü Başkanı Alper Kılıç:

“TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK”

SULTANLARIMIZ, LİGE ODAKLANDI SULTANLARIMIZ, LİGE ODAKLANDI

 

KIR­ŞEHİR Be­le­di­yes­por Hent­bol ta­kı­mı­nın Kulüp Baş­ka­nı Alper Kılıç ise yeni se­zo­nun tüm ta­kım­la­ra ha­yır­lı olsun te­men­ni­sin­de bu­lu­na­rak, iyi bir sezon ge­çir­mek is­te­dik­le­ri­ni ve trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın da devam et­ti­ği­ni söy­le­di.
Baş­kan Kılıç, Neşet Ertaş Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len imza tö­re­ni­nin ar­dın­dan ga­ze­te­miz Spor Mu­ha­bi­ri Salih Han­çer’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ön­ce­lik­le yeni se­zo­nu­muz tüm spor ku­lüp­le­ri­ne ha­yır­lı olsun. Son 2 yıl­dır Play-Off’a ka­la­rak son maç­lar­da Süper Ligin ka­pı­sın­dan dön­dük. Biz­ler Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Baş­ka­nı­mız Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu’nun des­tek­le­ri ile son 2 yıl­dır Hent­bol ca­mi­asın­da büyük bir ivme ka­zan­dık. Her­kes Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por’un ta­kı­mı­na büyük bir saygı duy­ma­ya baş­la­dı. Biz­ler­de ida­re­ci­ler ola­rak büyük bir gurur ya­şı­yo­ruz. Yeni se­zo­na önce tek­nik ekibi de­ğiş­ti­re­rek baş­la­dık. Eski ho­ca­la­rı­mız­dan olan Mus­ta­fa Fidan ve Murat Kılıç ile her ko­nu­da an­la­şa­rak ken­di­le­ri­ne gü­ve­nip ta­kı­mı ema­net ettik. Mus­ta­fa ve Murat ho­ca­mı­zın hent­bo­la olan sev­gi­le­ri­ni her­kes bi­li­yor. Ho­ca­la­rı­mı­za gü­ve­ni­yor ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ola­rak her zaman yan­la­rın­da ola­ca­ğı­mı­zın ga­ran­ti­si­ni ve­ri­yo­rum. Bugün ta­kı­mı­mı­za 5 ismi dahil ettik. Bu 5 ismin geç­miş­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da hepsi iyi ta­kım­da oy­na­mış, genç ve mü­ca­de­le eden ki­şi­ler. Ta­bi­ki trans­fer­le­ri­miz bu 5 isim­le sı­nır­lı kal­ma­ya­cak. 15 Ağus­tos’ta yeni se­zo­na mer­ha­ba di­ye­ce­ğiz. Önü­müz­de yak­la­şık 2 haf­ta­lık süreç var. Bu 2 haf­ta­lık süre za­afın­da trans­fer ça­lış­ma­la­rı­mı­zı hız­lan­dı­ra­rak 15 Ağus­tos’ta trans­fer­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ya­rak kampa gir­me­yi plan­lı­yo­ruz. Trans­fer ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ho­ca­la­rı­mı­zın is­te­di­ği, ku­lü­bü­mü­zün de büt­çe­si­ne göre ya­pa­ca­ğız. İnşal­lah bu sezon ta­raf­tar­la­rı­mız da ya­nı­mız­da olur ve güzel bir se­zo­nu hep bir­lik­te ya­şa­rız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.(HA­BER-FO­TOĞ­RAF: SALİH HAN­ÇER)