Kırşehir’deki Galatasaraylılardan şampiyonluk sevinci Kırşehir’deki Galatasaraylılardan şampiyonluk sevinci

TÜRKİYE Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Play-Off Grubu’nda mü­ca­de­le eden ta­kım­la­rın oy­na­dık­la­rı kar­şı­laş­ma­la­rın ar­dın­dan Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu­na sevk­le­ri­nin ar­dın­dan al­dık­la­rı ce­za­lar açık­lan­dı.
Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun 13.05.2024 tarih ve 81 sa­yı­lı top­lan­tı­sın­da almış ol­du­ğu ka­rar­lar aşa­ğı­da be­lir­til­miş­tir.
1-Ala­göz Hol­ding Iğdır FK’nın, 09.05.2024 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ala­göz Hol­ding Iğdır Fut­bol Ku­lü­bü-İsken­de­runs­por A.Ş. TFF 2. Lig Play Off mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 28.000.-TL para ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
-Aynı mü­sa­ba­ka­da Ala­göz Hol­ding Iğdır FK’nın, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le ve bu ey­le­min aynı sezon için­de ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­da 4. kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı 40.000.-TL Para Ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
2-Bu­cas­por 1928 Ku­lü­bü­nün, 09.05.2024 ta­ri­hin­de oy­na­nan Bu­cas­por 1928-TURKİSH Oil Yeni Mer­sin İdman­yur­du Fut­bol A.Ş. TFF 2. Lig Play Off mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le ve bu ey­le­min aynı sezon için­de ev sa­hi­bi kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­da 4. kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı 40.000.-tl para ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
-Aynı mü­sa­ba­ka­da Bu­cas­por 1928 Ku­lü­bü­nün, ta­raf­ta­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 28.000.-TL para ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
3-TURKİSH Oil Yeni Mer­sin İdman­yur­du Fut­bol A.Ş.’nin, 09.05.2024 ta­ri­hin­de oy­na­nan Bu­cas­por 1928-TURKİSH Oil Yeni Mer­sin İdman­yur­du Fut­bol A.Ş. TFF 2. Lig Play Off mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu çir­kin ve kötü te­za­hü­rat ne­de­niy­le ve bu ey­le­min aynı sezon için­de mi­sa­fir kulüp ol­du­ğu mü­sa­ba­ka­da 2. kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı 8.000.-TL para ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
4-Ana­gold 24Er­zin­cans­por Ku­lü­bü­nün, 09.05.2024 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ana­gold 24Er­zin­cans­por -me­ne­men fut­bol ku­lü­bü TFF 2. Lig Play Off mü­sa­ba­ka­sın­da, ta­raf­tar­la­rı­nın neden ol­du­ğu saha olay­la­rı ne­de­niy­le 28.000.-TL Para Ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na,
5-Me­ne­men Fut­bol Ku­lü­bü­nün, 09.05.2024 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ana­gold 24Er­zin­cans­por-Me­ne­men Fut­bol Ku­lü­bü TFF 2. Lig Play Off mü­sa­ba­ka­sın­da, tek­nik so­rum­lu­su­nun basın top­lan­tı­sı­na ka­tıl­ma­ma­sın­dan do­la­yı ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı­lık ne­de­niy­le ihtar ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na Karar ve­ril­di.
(HABER: SALİH HAN­ÇER)