Karnaval Çiçekçilik yeni imajıyla hizmete devam Karnaval Çiçekçilik yeni imajıyla hizmete devam

Tür­ki­ye'de Nisan ayın­da 196 bin 309 adet ta­şı­tın tra­fi­ğe kaydı ya­pıl­dı…

KIR­ŞEHİR TRAFİĞİNE KA­YIT­LI ARAÇ SA­YI­SI 80 BİNE DA­YAN­DI

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu, bu yılın Nisan ayına iliş­kin mo­tor­lu kara ta­şıt­la­rı is­ta­tis­tik­le­ri­ni açık­la­dı.
Buna göre, Kır­şe­hir’de tra­fi­ğe ka­yıt­lı araç sa­yı­sı 2024 yı­lın­dan iti­ba­ren art­ma­ya baş­la­dı. Ocak’ta 78 bin 571 olan araç sa­yı­sı Şubat ayın­da 460 ar­ta­rak 79 bin 31’e yük­sel­di. Son ola­rak Mart ayın­da Kır­şe­hir’de araç sa­yı­sı 464 daha ar­ta­rak 79 bin 495’e çıktı. Nisan ayın­da da bu ar­tış­la­ra 420 daha ek­len­di ve 79 bin 915’e çıktı.
Aynı dö­nem­de komşu il­ler­den Kı­rık­ka­le’de tra­fi­ğe ka­yıt­lı araç sa­yı­sı Ocak’ta ise 365 ar­ta­rak 75 bin 462 oldu. Şubat’ta 474 ar­ta­rak 75 bin 936’ya, Mart ayı sonu iti­ba­rıy­la 76 bin 376’ya çıktı. Nisan ayın­da 504 arttı ve 76 bin 8807e yük­sel­di.
Ocak 2024’te 153 bin 777 araç sa­yı­sı olan komşu Ak­sa­ray’da ise Şubat’ta 257 daha ek­le­ne­rek 155 bin 34’e yük­sel­di. Mart ayı sonu iti­ba­rıy­la 156 bin 173 ka­yıt­lı ara­cın bu­lun­du­ğu Ak­sa­ray’da geç­ti­ği­miz nisan ayın­da 1204 ar­tış­la 157 bin 377’e ulaş­tı.
Nev­şe­hir’de araç sa­yı­sı Ocak’ta 838 ar­ta­rak 147 bin 964’e, Şubat’ta 967 ar­ta­rak 148 bin 931’e, Mart ayı sonu iti­ba­rıy­la bin 1136 ar­tış­la 150 bin 69’a yük­sel­di. Nisan ayın­da da bu sa­yı­ya bin 87 daha ek­len­di ve 151 bin 156’ya ulaş­tı.
Niğde’de ise Ocak’ta 127 bin 971 olan araç sa­yı­sı­na Şubat ayın­da bin 134 daha araç ka­tıl­dı ve 129 bin 105 oldu. Niğde’de tra­fi­ğe ka­yıt­lı araç sa­yı­sı Mart ayı sonu iti­ba­rıy­la 130 bin 4’e, Nisan’da 767 daha ar­ta­rak 130 bin 771’e çıktı.
NİSAN AYIN­DA 196 BİN 309 ADET TA­ŞI­TIN TRAFİĞE KAYDI YA­PIL­DI
Nisan ayın­da tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan ta­şıt­la­rın %54,3'ünü mo­to­sik­let, %32,9'unu oto­mo­bil, %7,1'ini kam­yo­net, %3,2'sini trak­tör, %1,6'sını kam­yon, %0,5'ini mi­ni­büs, %0,3'ünü oto­büs ve %0,1'ini özel amaç­lı ta­şıt­lar oluş­tur­du.
TRAFİĞE KAYDI YA­PI­LAN TAŞIT SA­YI­SI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %13,4 AZAL­DI
Nisan ayın­da tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan taşıt sa­yı­sı bir ön­ce­ki aya göre mo­to­sik­let­te %3,4 ar­tar­ken özel amaç­lı ta­şıt­ta %43,0, oto­büs­te %40,7, mi­ni­büs­te %30,9, kam­yo­net­te %29,1, oto­mo­bil­de %27,1, trak­tör­de %26,4 ve kam­yon­da %23,2 azal­dı.
TRAFİĞE KAYDI YA­PI­LAN TAŞIT SA­YI­SI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %9,4 ARTTI
Nisan ayın­da geçen yılın aynı ayına göre tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan taşıt sa­yı­sı özel amaç­lı ta­şıt­ta %58,5, mo­to­sik­let­te %31,5, mi­ni­büs­te %23,8 ar­tar­ken oto­büs­te %24,0, kam­yo­net­te %21,2, kam­yon­da %20,5, trak­tör­de %16,4 ve oto­mo­bil­de %4,5 azal­dı.
TRAFİĞE KA­YIT­LI TOP­LAM TAŞIT SA­YI­SI NİSAN AYI SONU İTİBA­RIY­LA 29 MİLYON 561 BİN 690 OLDU
Nisan ayı sonu iti­ba­rıy­la tra­fi­ğe ka­yıt­lı ta­şıt­la­rın %52,7'sini oto­mo­bil, %18,4'ünü mo­to­sik­let, %15,4'ünü kam­yo­net, %7,5'ini trak­tör, %3,3'ünü kam­yon, %1,7'sini mi­ni­büs, %0,7'sini oto­büs ve %0,3'ünü özel amaç­lı ta­şıt­lar oluş­tur­du.
NİSAN AYIN­DA 801 BİN 439 ADET TA­ŞI­TIN DEVRİ YA­PIL­DI
Nisan ayın­da devri(1) ya­pı­lan ta­şıt­la­rın %64,3'ünü oto­mo­bil, %14,9'unu kam­yo­net, %13,8'ini mo­to­sik­let, %2,9'unu trak­tör, %1,9'unu kam­yon, %1,6'sını mi­ni­büs, %0,4'ünü oto­büs ve %0,2'sini özel amaç­lı ta­şıt­lar oluş­tur­du.
NİSAN AYIN­DA 64 BİN 694 ADET OTO­MOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YA­PIL­DI
Nisan ayın­da tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan oto­mo­bil­le­rin %12,4'ü Re­na­ult, %10,1'i Fiat, %9,3'ü Chery, %6,4'ü Pe­uge­ot, %5,8'i Volk­s­wa­gen, %5,7'si Cit­ro­en, %5,0'ı Hyun­dai, %4,9'u Opel, %4,3'ü To­yo­ta, %3,5'i Ford, %3,2'si Skoda, %3,1'i Dacia, %3,0'ı Mer­ce­des-Benz, %3,0'ı MG, %2,6'sı Honda, %2,0'ı Kia, %1,8'i BMW, %1,7'si Volvo, %1,6'sı Audi, %1,6'sı Nis­san ve %9,0'ı diğer(2) mar­ka­lar­dan oluş­tu.
OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 830 BİN 19 ADET TA­ŞI­TIN TRAFİĞE KAYDI YA­PIL­DI
Ocak-Ni­san dö­ne­min­de bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan taşıt sa­yı­sı %29,6 ar­ta­rak 830 bin 19 adet olur­ken, tra­fik­ten kaydı si­li­nen taşıt sa­yı­sı da %0,2 aza­la­rak 8 bin 682 adet oldu. Böy­le­ce Ocak-Ni­san dö­ne­min­de tra­fik­te­ki top­lam taşıt sa­yı­sın­da 821 bin 337 adet artış ger­çek­leş­ti.
OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YA­PI­LAN OTO­MOBİLLERİN %65,3'Ü BENZİN YA­KIT­LI
Ocak-Ni­san dö­ne­min­de tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan 343 bin 585 adet oto­mo­bi­lin %65,3'ü ben­zin, %13,2'si hib­rit, %12,8'i dizel, %7,5'i elekt­rik­li ve %1,2'si LPG ya­kıt­lı­dır. Nisan ayı sonu iti­ba­rıy­la tra­fi­ğe ka­yıt­lı 15 mil­yon 562 bin 640 adet oto­mo­bi­lin ise %35,1'i dizel, %32,9'u LPG, %29,3'ü ben­zin, %1,7'si hib­rit ve %0,7'si elekt­rik­li­dir. Yakıt türü bi­lin­me­yen(3) oto­mo­bil­le­rin oranı ise %0,2'dir.
OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTO­MOBİL KAYDI YA­PIL­DI
Ocak-Ni­san dö­ne­min­de tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan 343 bin 585 adet oto­mo­bi­lin %31,4'ü 1300 ve altı, %22,0'ı 1401-1500, %18,6'sı 1301-1400, %13,5'i 1501-1600, %6,3'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor si­lin­dir hac­mi­ne sahip.
OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE KAYDI YA­PI­LAN OTO­MOBİLLERİN 134 BİN 883'Ü GRİ RENKLİ
Ocak-Ni­san dö­ne­min­de tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan 343 bin 585 adet oto­mo­bi­lin %39,3'ü gri, %24,8'i beyaz, %12,4'ü siyah, %12,0'ı mavi, %6,3'ü kır­mı­zı, %2,7'si yeşil, %1,1'i tu­run­cu, %0,5'i mor, %0,4'ü sarı ve %0,4'ü diğer renk­li.
 

Muhabir: FAHRETTİN TOKER