Kır­şe­hir’deki bir grup sen­di­ka ve işçi önce Pet­rol-İş Sen­di­ka­sı bi­na­sı önün­de bir araya ge­le­rek davul zurna eş­li­ğin­de halay çekip, oyun oy­na­dı­lar.
 

Ca­ca­bey Mey­da­nı’nda saat 12.00’de baş­la­yan kut­la­ma­la­ra Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu, CHP Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Metin İlhan, CHP İl Baş­ka­nı Baran Genç, Eği­tim Sen, SES, DİSK, Emek­li Sen Üye­le­ri, Sol Parti, Emek Par­ti­si, Bir­le­şik Metal İş, ÇYDD, Tüm Yerel Sen, Tüm Emek­li­ler Der­ne­ği, Kır­şe­hir İl Baş­kan­la­rı, sen­di­ka baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri, iş­çi­ler ile va­tan­daş­lar ka­tıl­dı­lar.
Masal Parkı önün­de bir­le­şen iş­çi­ler Ca­ca­bey Mey­da­nı­na kadar dü­zen­le­nen yü­rü­yüş­le çe­şit­li slo­gan­lar at­tı­lar.
İşçi­ler ve ka­tı­lım­cı­lar “Ya­şa­sın 1 Mayıs, alan­lar­da­yız”, “Ya­şa­sın 1 Mayıs, işçi bay­ra­mı” Bir­le­şe bir­le­şe ka­za­na­ca­ğız” slo­gan­la­rıy­la Kır­şe­hir cadde ve so­kak­la­rı­na ses­le­ri­ni du­yur­ma­ya ça­lış­tı­lar.
Geçen yıl­la­ra göre Kır­şe­hir’deki 1 Mayıs kut­la­ma­la­rı­na sen­di­ka­lar, si­ya­si par­ti­ler, der­nek­ler ve halk­tan büyük ka­tı­lı­mın ol­ma­sı tö­ren­le­rin daha coş­ku­lu ve etkin geç­me­si­ne neden oldu. Bu arada yüz­ler­ce Pet­las iş­çi­si 31 Mart se­çim­le­rinde ye­ni­den Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu’na büyük sevgi gös­te­ri­sin­de bu­lu­na­rak ba­ğır­ları­na bas­ma­la­rı dik­kat çekti.

Kırşehir'e ve Mucur'a hakim ataması yapıldı Kırşehir'e ve Mucur'a hakim ataması yapıldı

(HABER: FAHRETTİN TOKER)