YENİCE MAHALLESİ TAZİYE KONAĞI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN OYUN GRUBU MAL ALIMI
KIRŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


YENİCE MAHALLESİ TAZİYE KONAĞI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN OYUN GRUBU MAL ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/785401

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862131023 - 3862131326
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : YENİCE MAHALLESİ TAZİYE KONAĞI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN OYUN GRUBU MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : YENİCE MAHALLESİ TAZİYE KONAĞI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN OYUN GRUBU MAL ALIMI (11 KALEM ÇOCUK OYUN GRUBU MAL ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdaresinin belirteceği yer.
ç) Süresi/teslim tarihi : İhalenin süresi 100 gündür. İdarenin talebi üzerine istenilen malzemeler 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Malzemelerin teslim yeri idarenin uygun gördüğü yerlere montajı yapılarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.08.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ İHALE SERVİSİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
-Tüm malzemeler imalat hatalarına karşı 3 (üç) yıllık garanti süresinden sonra 3(üç) yıl daha ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti verecek. 
-Malzemelerin montajı ve montajı sırasında kullanılacak her türlü malzeme yükleniciye aittir.  
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
-Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.
  -TS EN 1176-1
  -TS EN 1176-2+AC
  -TS EN 1176-3+AC
  -TS EN 1176-4+AC
  -TS EN 1176-6+AC
  -TS EN 1176-11: 2014
TS EN belgelerine sahip olacaktır.
-TSE-HYB “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” ne ve ayrıca üretici firmaya ait spor aletleriyle ilgili TSEK belgesi Ayrıca çocuk oyun gruplarına ait istenmiş olan tüm TSEN uygunluk belgeleri sözleşme imzalandıktan sonra 10 iş günü içerisinde idareye teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01870927