Türkiye'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde yatırımcıların faydalanması için uygun yatırım yerlerini içeren yatırım yeri envanteri oluşturulacak.

AA muhabirinin, 2024-2026 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, iş ve yatırım ortamında ekonominin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, istihdamın, ihracatın ve üretimin artırılması temel alındı.

OVP BOYUNCA İSTİHDAMIN YILLIK ORTALAMA 909 BİN KİŞİ ARTMASI BEKLENİYOR

Program döneminde şirket kurma süreçlerinin iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ile hukuki ve mali süreçlerin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasına öncelik verildi.

Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak özel kesim yatırımlarının desteklenmesinin sağlanması, devlet yardımlarının gözden geçirilmesi, yatırım yeri tahsisi sisteminin güçlendirilmesi, yatırım, ticaret ve finans alanında hukuki süreçlerin kolaylaştırılması planlandı.

Bu kapsamda, hedef ve politikalar belirlendi. Buna göre, iş yaşamını doğrudan etkileyen düzenlemelerin, uygulama amacına uygun, ölçülü, öngörülebilir ve piyasa ekonomisi ilkeleriyle uyumluluğu gözetilecek.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun, Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) başta olmak üzere, AB müktesebatına uyum sürecine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Uluslararası standartlar dikkate alınarak, iş ve yatırım ortamının dijital dönüşümünde karşılıklı işlerlik, emniyet, veri koruma, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve uluslararası işbirliği ilkelerine dayanan ulusal standartlar belirlenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN FİNANSMANA ERİŞİM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Büyük ölçekli yatırımlar, hızlı büyüyen KOBİ'ler ve entegre tesisler için başta organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri olmak üzere planlı sanayi alanları genişletilecek.

Endüstri ve organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve özel yatırım yerlerinin, hammaddeye erişim, lojistik, enerji, demir yolu, liman bağlantısı ve çevre boyutu açısından tedarik zincirine uygun ve sürdürülebilir şekilde oluşturulması amacıyla alternatif yöntemler geliştirilecek.

Yatırım teşvik sistemi, yapılacak etki değerlendirmelerinden yararlanılarak, amaç ve destek unsurları açısından sadeleştirilerek yeniden yapılandırılacak. Yatırımlara katma değer, ithalat bağımlılığını azaltma, teknolojik kapasite, rekabet, araştırma ve geliştirme, yeşil ve dijital dönüşüm gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirilerek öncelik verilecek.

Yurt dışındaki Türk araştırmacıların Türkiye'de girişim kurmaları teşvik edilecek

Yatırımcıların faydalanması için uygun yatırım yerlerini içeren yatırım yeri envanteri oluşturulacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, nitelikli yatırım konularına odaklanacak, nitelikli alanlardaki yatırımlar bütüncül bir şekilde desteklenecek. Yurt dışındaki Türk araştırmacıların ulusal projelere dahil olmaları ve Türkiye'de girişim kurmaları teşvik edilecek.

Yeşil ve dijital dönüşüm ile tedarik zincirlerinin geliştirilmesi konularında Avrupa Birliği ile yeni bir diyalog mekanizması hayata geçirilecek.

Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla ihracata yönelik katma değeri yüksek yatırımlara yönelik faaliyetlerde finansmana erişim koşulları iyileştirilecek.

Solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırılan Eris varyantı uyarısı Solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırılan Eris varyantı uyarısı

Melek yatırımcılık ve kitle fonlaması ekosisteminde karşılaşılan sorunlar ve ekosistemi geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlayacak alanlar tespit edilecek, sektörün kapasitesinin artırılmasına hizmet eden bir mekanizma kurulacak.

YATIRIMLARIN BÜROKRATİK İŞLEM SÜRELERİ KISALTILACAK

Yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yatırım ortamını etkileyen mevzuat değişikliklerinde öngörülebilirliği artırmaya yönelik özel sektör ile kamu kurumları arasındaki koordinasyon, işbirliği ve diyalog mekanizmaları güçlendirilecek.

Stratejik ve büyük ölçekli yatırımlar için yer temininde ve kamulaştırma süreçlerinde yeni bir mekanizma geliştirilecek, bürokrasinin azaltılması sağlanacak.

Uluslararası ölçekte yatırım yapan Türk şirketlerinin korunması için uluslararası vergilendirmede güncel düzenlemelerden doğacak hak kayıplarına yönelik aktif bir diplomasi izlenecek.

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri kısaltılacak. Şirket kuruluş ve ticaret defterlerine yönelik işlemlerin hız kazandırılarak kolaylaştırılması amacıyla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak. Fikri mülkiyet sisteminde toplumsal bilinci ve farkındalığı artırmak üzere hukuki altyapı güçlendirilecek, fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyen ekosistem geliştirilerek bu hakların ticarileştirilmesi hızlandırılacak ve ticari sırların etkin bir şekilde korunmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. (ANKARA, AA)