Kırşehirspor 3 puanı, 3 golle aldı: 3-0 Kırşehirspor 3 puanı, 3 golle aldı: 3-0

TFF’nin resmi say­fa­sın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre 2023 Turk­cell Süper Kupa mü­sa­ba­ka­sı 7 Nisan’da Şan­lı­ur­fa’da oy­na­na­cak.
2023 Turk­cell Süper Kupa mü­sa­ba­ka­sı, Fe­ner­bah­çe ve Ga­la­ta­sa­ray ku­lüp­le­ri ile is­ti­şa­re edi­le­rek, Fe­ner­bah­çe'nin maçın dep­rem böl­ge­sin­de oy­nan­ma­sı öne­ri­si de­ğer­len­di­ri­le­rek, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da, dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­za maddi ve ma­ne­vi des­tek olmak ama­cıy­la 6 Şubat dep­rem fe­la­ke­tin­den et­ki­le­nen Şan­lı­ur­fa'da oy­nan­ma­sı­na karar ve­ril­di.
21 Şubat 2024 ta­ri­hin­de de TFF’nin resmi say­fa­sın­da res­men du­yu­ru­lan, 24 Mart 2024 ta­ri­hin­de de ka­mu­oyun­da oluş­tu­rul­ma­ya baş­la­tı­lan soru işa­ret­le­ri­ni gi­der­mek için tek­rar ilan edil­di­ği üzere 2023 Turk­cell Süper Kupa mü­sa­ba­ka­sı 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da Şan­lı­ur­fa'da oy­na­na­cak.
MAÇIN TRİBÜN GELİRLERİ DEP­REM­ZE­DE VA­TAN­DAŞ­LA­RA BA­ĞIŞ­LA­NA­CAK
Ay­rı­ca her iki ku­lü­bün de mu­va­fa­kat­na­me­le­ri ile 12 Mart 2024 ta­ri­hin­de de res­men du­yu­rul­du­ğu üzere mü­sa­ba­ka­nın bilet ge­lir­le­ri dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­ra­rı­na kul­la­nıl­mak üzere ba­ğış­la­na­cak.
TFF’nin resmi say­fa­sın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ay­rı­ca şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di,
“29 Şubat 2024 ta­ri­hin­de Şan­lı­ur­fa Va­li­li­ği'nde Şan­lı­ur­fa Va­li­si Sayın Hasan Şıl­dak baş­kan­lı­ğın­da İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­mış­tır. 7 Nisan 2024 ta­ri­hin­de Şan­lı­ur­fa'da oy­na­na­cak maç ile il­gi­li top­la­nan İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü'nü tem­si­len Sayın Meh­met Sayar, Ga­la­ta­sa­ray Spor Ku­lü­bü'nü tem­si­len Sayın Murat Ersoy ve TFF yet­ki­li­le­ri ka­tıl­mış­tır. Ay­rı­ca bugün 4 Nisan 2024 ta­ri­hin­de İl Spor Gü­ven­lik Ku­ru­lu'nun ikin­ci­si TFF yet­ki­li­le­ri ve aynı kulüp tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ya­pıl­mış­tır.
Ka­mu­oyun­da bi­li­ne­nin ak­si­ne Fe­ner­bah­çe'nin UEFA Av­ru­pa Kon­fe­rans Ligi Çey­rek Fi­na­li'nde kar­şı­la­şa­ca­ğı ra­ki­bi Olym­pi­akos'un 7 Nisan 2024 ta­ri­hin­de Yu­na­nis­tan Süper Ligi'nde dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı maçı er­te­len­me­miş­tir. Olym­pi­akos'un Fe­ner­bah­çe ile oy­na­ya­ca­ğı iki maç ara­sın­da 14 Nisan 2024 ta­ri­hin­de­ki maçı er­te­len­miş­tir. Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu da Fe­ner­bah­çe'nin Olym­pi­akos ile oy­na­ya­ca­ğı iki maçın ara­sı­na denk gelen 14 Nisan 2024 ta­ri­hin­de Trend­yol Süper Lig'de Va­va­Cars Fatih Ka­ra­güm­rük ile oy­na­ya­ca­ğı maçın ileri bir ta­ri­he er­te­len­me­si tek­lif edil­miş; Fe­ner­bah­çe ise TFF'nin bu tek­li­fi­ni kabul et­me­miş­tir.
2023 Turk­cell Süper Kupa mü­sa­ba­ka­sı ile il­gi­li ola­rak Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü'nün 3 Nisan 2024 ta­ri­hin­de yap­tı­ğı ya­zı­lı baş­vu­ru­sun­da; "2023 Turk­cell Süper Kupa maçı 23 Mayıs 2024 ta­ri­hin­de, ya­ban­cı ha­kem­le­rin yö­ne­ti­min­de oy­nan­maz ise maça A Ta­kı­mı­mız ile çık­ma­ya­ca­ğız." ifa­de­le­ri­ni içe­ren ya­zı­lı baş­vu­ru­su ise A Millî Fut­bol Ta­kı­mı­mı­zın Av­ru­pa Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı ha­zır­lık­la­rı ve kamp prog­ra­mı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak kabul edil­me­miş ve maça MHK kad­ro­sun­dan hakem ata­ma­sı ya­pıl­mış­tır. 2023 Turk­cell Süper Kupa mü­sa­ba­ka­sı daha önce ilan edil­di­ği üzere 7 Nisan 2024 Pazar günü Şan­lı­ur­fa 11 Nisan Stad­yu­mu'nda oy­na­na­cak­tır.” (HABER MER­KEZİ)