IEA: Dünyada elektrikli araç satışları bu yıl 17 milyona ulaşarak güçlü artış gösterecek IEA: Dünyada elektrikli araç satışları bu yıl 17 milyona ulaşarak güçlü artış gösterecek

TÜBİTAK, iş yeri he­ki­mi, tek­nik ve des­tek per­so­ne­li, tek­nis­yen ve tek­ni­ker kad­ro­la­rı için 11 kişi ala­cak.
TÜBİTAK'ın ko­nu­ya iliş­kin ilanı Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dı.
Buna göre, TÜBİTAK bün­ye­sin­de görev yap­mak üzere iş yeri he­ki­mi, tek­nik ve des­tek per­so­ne­li, tek­nis­yen ve tek­ni­ker kad­ro­la­rın­da 11 per­so­nel is­tih­dam edi­lecek.
İlan kap­sa­mın­da 13 Mart'a kadar baş­vu­ru ya­pı­la­bi­lecek.
Baş­vu­ru­lar için ge­rek­li ko­şul­lar ve sü­reç­ler ku­ru­mun in­ter­net say­fa­sın­da (www.​tu­bi­tak.​gov.​tr), TÜBİTAK İş Baş­vu­ru Sis­te­mi'nde (ka­ri­yer.​tu­bi­tak.​gov.​tr) ve Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­nun in­ter­net say­fa­sın­da (https://​esube.​iskur.​gov.​tr) yer alı­yor.
İşe alı­na­cak per­so­nel, TÜBİTAK'ın Ko­ca­eli'deki bi­rim­le­rin­de görev ya­pa­cak. (AA)