TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRŞEHİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

   1) Toprak Mahsulleri Ofisi Kırşehir Başmüdürlüğü ve bağlı işyerlerinin (Kaman-Mucur-Hacıbektaş Ajans Amirlikleriyle ilerde açılabilecek ekipler dahil), 2024 yılına ait yükleme boşaltma hizmet alımı ihalesi “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 25 inci Maddesi Açık Eksiltme Usulü gereğince Ahi Evran Mah. Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı No:80 Merkez/KIRŞEHİR adresindeki Başmüdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır.

2) Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı, KDV Dahil  500,00 TL karşılığında Kırşehir Başmüdürlüğünden temin edilecektir. İhaleye girebilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.   

                

3) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.tmo.gov.tr sitesinden / İhale ve ilanlar bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca TMO Kırşehir Başmüdürlüğü 0386 252 63 23 nolu telefonundan öğrenilebilir.

4) TMO, 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama yükümleri hariç bu kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

5) İstekliler ihaleye girebilmek için aşağıda belirtilen miktarda geçici teminat vereceklerdir. Üzerine ihale yapılan istekliyle ikinci sıradaki teklif sahibinin geçici teminatları sözleşmenin imzalanmasından sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden hemen sonra imza karşılığında iade edilecektir.

6) İhaleye katılım olmadığı veya yapılamadığı takdirde ihale 25.12.2023 tarihinde, aynı saatte tekrarlanacaktır.

           7) Bu ilanda yer almayan hususlarda, şartname ve sözleşme tasarısı esasları geçerlidir.

     8) Kamu veya Özel Kurum / kuruluşlardan alınacak ihale konusu Yükleme-Boşaltma işine ilişkin en az  5.000.000,00 TL (beş milyon TL ) 2019 Yılı ve sonrası, 1 yıllık sözleşmeye ait  iş deneyimi olduğunu gösterir belge istenecektir. İbraz edilen belgeler İhale onay makamınca veya Yeminli mali müşavir tarafından onaylı olacaktır.

İHALE EDİLECEK İŞYERİ GURUBU                 TARİHİ/SAAT              GEÇİCİ TEMİNAT 

TMO Kırşehir Başmüdürlüğü                            22.12.2023/ 14.00                  750.000,00 TL

ve Bağlı işyerleriyle

 İlerde Açılabilecek Ekipler Dahil                                                

#ilangovtr Basın No ILN01945949