Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

    AFYON’da dü­zen­le­nen Basın İlan Ku­ru­mu Genel Ku­ru­lu’nda alı­nan ka­rar­la­rın ar­dın­dan açık­la­ma yapan Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı Yıl­maz Ka­ra­ca, "Yıl­lar­ca mü­ca­de­le­si­ni ver­di­ği­miz ko­nu­lar­da bugün müj­de­li ha­ber­ler aldık, bu TGF’nin za­fe­ri­dir. Basın İlan Ku­ru­mu Genel Kurul üye­le­ri­ne ve yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.
    68. Baş­kan­lar Kon­se­yi için Ak­sa­ray’da bu­lu­nan TGF üye­le­riy­le bir araya gelen Genel Baş­kan Yıl­maz Ka­ra­ca şun­la­rı söy­le­di:
RESMİ İLAN­LA­RA YÜZDE 100 ZAM
    "68. Baş­kan­lar kon­se­yi top­lan­tı­sı için Ak­sa­ray’dayız. Bu fe­de­ras­yo­nu­muz için önem­li bir top­lan­tı. TGF’nin te­mel­le­ri­nin atıl­dı­ğı il­ler­den biri olan Ak­sa­ray’da ol­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ye­ni­den ya­şı­yo­ruz.     
    Bu arada, biraz önce Basın İlan Ku­ru­mu Genel ku­ru­lu­nun Afyon’da almış ol­du­ğu ka­rar­lar TGF’nin yıl­lar­ca mü­ca­de­le et­ti­ği ko­nu­lar­dır. Bun­la­rı sı­ca­ğı sı­ca­ğı­na açık­la­mak is­ti­yo­rum. Bi­rin­ci­si, basın ilan fi­yat­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı. 35 lira olan st/cm fi­ya­tı yüzde 100 ar­tış­la 70 li­ra­ya çı­ka­rıl­mış­tır. Bu artış Ana­do­lu ba­sı­nı­na nefes al­dı­ra­cak­tır.
ANA­DO­LU BA­SI­NI­NA KREDİ İMKANI
    İkinci müjde ise Ana­do­lu ga­ze­te­le­ri­nin de artık kredi im­ka­nın­dan ya­rar­la­na­cak ol­ma­sı. Daha önce İstan­bul, An­ka­ra, İzmir ga­ze­te sa­hip­le­ri­ne kredi ve­ri­li­yor­du neden Ana­do­lu ga­ze­te­le­ri­ne kredi ve­ril­mi­yor­du? Bunun sı­kın­tı­la­rı vardı, yıl­lar­ca bunun mü­ca­de­le­si­ni ver­dik. Tür­ki­ye’de tüm basın ilan alan ga­ze­te­le­re kredi ve­ril­me­si ka­ra­rı alın­dı. Ama yine de yet­mez çünkü Tür­ki­ye’de sa­de­ce gün­lük değil haf­ta­lık ve aylık ga­ze­te­ler de var bu yön­de­ki ça­lış­ma­la­rı­mı­zı da sür­dü­re­ce­ğiz.
BİK SEÇİMLERİNE DE­MOK­RASİ GELDİ
    “Tabi ki üçün­cü ve en önem­li ka­rar­lar­dan bir ta­ne­si, Ana­do­lu Ga­ze­te sa­hip­le­ri tem­sil­ci se­çi­mi. Bu­gü­ne kadar Basın İlan Ku­ru­mu’nda hi­ley­le hur­day­la ya­lan­la ya­pı­lan se­çim­le­re de­mok­ra­si ge­ti­ril­di. 
    Artık bun­dan sonra bir ga­ze­te­yi bir ga­ze­te sa­hi­bi tem­sil ede­bi­lecek. Bun­dan önce na­sıl­dı, so­kak­ta top­la­nan bak­kal, si­mit­çi, ga­zoz­cu beni tem­si­len tem­sil­ci se­çi­yor­du, Genel ku­ru­la te­şek­kür edi­yo­rum bu da yı­kıl­mış­tır, Genel Kurul’a de­mok­ra­si gel­miş­tir. Bun­dan sonra ya­lan­la hi­ley­le ge­len­ler de yok ola­cak­tır.”
(HABER MER­KEZİ)