İ  L  A  N

T.C. KIRŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO    : 2023/443 Esas
DAVALI    : SAYİD ZİYA HUSSAİNİ 

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasın ön inceleme tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" ilanen tebliğ olunur.
 Duruşma Günü: 23/10/2024 günü saat: 09:40

#ilangovtr Basın No ILN02051593