Tür­ki­ye Tarım Kredi Ko­ope­ra­tif­le­rin­ce (Tarım Kredi), 31 Ara­lık 2020'de ta­kip­te borcu bu­lu­nan or­tak­la­ra de­fa­ten veya tak­sit­len­dir­me su­re­tiy­le sağ­la­nan ya­pı­lan­dır­ma­nın sü­re­si 31 Ara­lık 2022'ye er­te­len­di.
    Tarım Kre­di­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, söz ko­nu­su ya­pı­lan­dır­ma­da 31 Ara­lık 2020 ve daha eski va­de­li kredi borç­la­rı­nın tek se­fer­de öden­me­si ha­lin­de mev­cut borç­ta­ki bi­rik­miş te­mer­rü­dün fa­izi­nin si­li­ne­ce­ği bil­di­ril­di.
    Kap­sam­da bu­lu­nan borç­la­rı­nı tek se­fer­de ödeme im­ka­nı ol­ma­yan or­tak­la­ra ise, 60 aya kadar fa­iz­siz tak­sit­len­dir­me im­ka­nı ta­nın­dı­ğı ifade edi­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
    "2017 ve daha eski va­de­li kre­di­le­rin te­mer­rüt fa­izi­nin ta­ma­mı si­lin­mek­te ve bu kap­sam­da he­sap­la­na­cak yeni borç tu­ta­rı, hiç pe­şi­nat öden­mek­si­zin 24 aya kadar, yüzde 10 
pe­şi­nat öden­me­si ha­lin­de 36 aya kadar, yüzde 
20 pe­şi­nat öden­me­si ha­lin­de 48 aya kadar, yüzde 30 pe­şi­nat öden­me­si 
ha­lin­de ise 60 aya kadar fa­iz­siz tak­sit­len­di­ril­mek­te­dir. 
    2018-2020 va­de­li kre­di­ler­de ya­pı­lan­dır­ma ta­ri­hin­de­ki borç tu­ta­rı, yüzde 10 pe­şi­nat öden­me­si ha­lin­de 36 aya kadar, yüzde 20 pe­şi­nat öden­me­si ha­lin­de 48 aya kadar, yüzde 30 pe­şi­nat öden­me­si ha­lin­de ise 60 aya kadar 
fa­iz­siz tak­sit­len­di­ri­le­bil­mek­te­dir.
     Ya­pı­lan ilave dü­zen­le­mey­le 2018-2020 va­de­li kre­di­ler­de ya­pı­lan­dır­ma ta­ri­hin­de­ki borç tu­ta­rın­da­ki 
bi­rik­miş te­mer­rüt fa­izi­nin yüzde 50'si si­li­ne­rek, yüzde 40 pe­şi­nat öden­me­si ha­lin­de 36 aya kadar, yüzde 50 
pe­şi­nat öden­me­si ha­lin­de 48 aya kadar, yüzde 60 pe­şi­nat öden­me­si 
ha­lin­de ise 60 aya kadar  fa­iz­siz tak­sit­len­di­ri­le­bil­me im­ka­nı sunan yeni bir ödeme ko­lay­lı­ğı daha ge­ti­ril­miş­tir."(AA)