GENEL KURUL İLANI

S.S. KIRŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Kooperatifimizin 2023 Faaliyet Yılına ait Yirmidördüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Temmuz 2024 Cuma günü saat 10:00’da Kervansaray Mahallesi Ankara-Kayseri Caddesi Ankara Karayolu Üzeri No:123 Merkez/KIRŞEHİR adresinde bulunan S.S. Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Binasında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 

Nisap temin edilemediği veya Herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantı 06 Ağustos 2024 Salı günü aynı yer ve saatte aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul’a mutlak suretle kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ve Evlilik Cüzdanı) ile teşriflerini rica ederiz.

                                                                                             Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                          Başkan

                                                                                                 Muzaffer TEKELİ

S.S. KIRŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

2023 FAALİYET YILI YİRMİDÖRDÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1.       Açılış,

2.       Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy toplayıcı),

3.       Saygı Duruşu,

4.       Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5.       Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6.       Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7.       Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8.       1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69.Maddesi kapsamında, 01.03.2024 – 28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9.       2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

10.    Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

11.    2024 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12.    T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,

13.    Dilek ve temenniler,

14.   Kapanış.

 1.       Toplantı Tarihi: 19 TEMMUZ 2024 CUMA

2.      Toplantı Tarihi: 06 AĞUSTOS 2024 SALI

#ilangovtr Basın No ILN02053823