Başkan Ekicioğlu’ndan seçmenlere çağrı… Başkan Ekicioğlu’ndan seçmenlere çağrı…

Sİ­GOR­TA­CI­LAR, 6 Şubat'taki dep­rem­le­rin ar­dın­dan artçı sar­sın­tı­la­rın sür­dü­ğü­ne ve yeni dep­rem­le­rin mey­da­na ge­le­bil­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, az ha­sar­lı ko­nut­lar­da tes­pit için acele edil­me­me­si uya­rı­sı yaptı.
11 ilde büyük yı­kı­ma neden olan dep­rem­le­rin ar­dın­dan, ev­le­ri­ni ve araç­la­rı­nı si­gor­ta­la­tan dep­rem­ze­de­ler, acil nakit ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak adına si­gor­ta şir­ket­le­ri­ne baş­vu­ra­rak hasar tes­pi­ti yap­tı­rı­yor.
Baş­kent Si­gor­ta Acen­te­le­ri Der­ne­ği (BASİAD) Baş­ka­nı Hacı Ali Yücel, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, dep­rem­le­rin ar­dın­dan şu anda yak­la­şık 45 bin ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni, mil­yar­lar­ca lira maddi za­ra­rın mey­da­na gel­di­ği­ni söy­le­di.
Si­gor­ta­cı­lık sek­tö­rü­nün, te­la­fi­si im­kan­sız bu ka­yıp­la­rın ar­dın­dan elini taşın al­tı­na sokan sek­tör­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni an­la­tan Yücel, po­li­çe­si olan araç­lar, ko­nut­lar, iş yer­le­ri ve can ka­yıp­la­rın­da po­li­çe li­mit­le­ri kap­sa­mın­da ödeme ya­pıl­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Yücel, şun­la­rı kay­det­ti:
"Artçı sar­sın­tı­lar ve ba­ğım­sız dep­rem­ler o böl­ge­de hala devam et­ti­ği için dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız hasar baş­vu­ru­la­rı için çok acele et­me­sin. Çünkü si­gor­ta­lı­lar 'kısmi si­gor­ta şir­ke­ti' ile an­la­şıp taz­mi­na­tı al­dık­tan sonra da hasar mey­da­na ge­le­bi­lir. Va­tan­daş­la­rı­mız yeni hasar ko­nu­sun­da si­gor­ta eks­per­le­ri­ni ve şir­ket­le­ri­ni 2. ha­sa­ra ikna et­mek­te zor­la­na­bi­lir­ler. Ör­ne­ğin evi­niz kısmi ha­sar­lı ve za­ra­rı­nız 150 bin lira. An­la­şıp taz­mi­na­tı al­dı­nız. 5 saat sonra bir sar­sın­tı daha oldu, bu sefer çat­lak­lar bü­yü­dü hatta eş­ya­la­rı­nız­dan da zarar gö­ren­ler oldu, za­ra­rı­nız bü­yü­dü, bu farkı an­lat­mak zor ve ye­ter­siz ka­la­bi­lir."
"Kre­di­ler­de dosya mas­ra­fı­nın içe­ri­sin­de si­gor­ta da var”
Hacı Ali Yücel, dep­rem böl­ge­sin­de ban­ka­lar­dan konut, iş yeri, tü­ke­ti­ci ve araç gibi her­han­gi bir se­bep­le kredi çeken va­tan­daş­la­rın mut­la­ka bil­me­si ge­re­ken bir konu daha ol­du­ğu­na dik­ka­ti çekti.
Va­tan­daş­lar­dan "dosya mas­ra­fı" adı al­tın­da alı­nan be­de­lin için­de mut­la­ka si­gor­ta po­li­çe­si de bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan Yücel, kul­la­nı­lan kredi türü ile iliş­ki­li hayat, konut, DASK, ferdi kaza, araç kasko ve tra­fik gibi si­gor­ta­la­rı ban­ka­nın zo­run­lu ola­rak ya ken­di­si­nin ya da başka bir ara­cı­ya bunu yap­tır­dı­ğı­nı ifade etti.
İlgili po­li­çe­le­rin aslı veya aslı ye­ri­ne geçen su­re­ti ol­ma­dan kre­di­nin onay­lan­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Yücel, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:
"Bu po­li­çe­le­re ulaş­mak önem­li çünkü zaten mağ­dur olan in­san­la­rı­mı­za bir nebze de olsa ya­ra­la­rı­na mer­hem ola­cak bu meb­lağ. Me­se­la, 200 bin lira konut kre­di­si kul­lan­dı­nız, kre­di­yi veren banka 'dosya mas­ra­fı' adı al­tın­da be­lir­li bir tu­ta­rı size DASK, konut, hayat veya ferdi kaza po­li­çe­le­ri ola­rak yan­sı­tı­yor. Eğer kredi kul­la­nan kişi po­li­çe­yi ken­di­si yap­tı­ra­ca­ğı­nı be­lir­tir­se, po­li­çe gel­me­den kredi açıl­mı­yor. Yani po­li­çe her ha­lü­kar­da zo­run­lu ola­rak ya­pıl­mış olu­yor. Söz ko­nu­su 200 bin li­ra­lık kre­di­yi al­dı­nız. Ko­nu­tu­nuz dep­rem­de hasar gördü. İlgili DASK po­li­çe­ni­zin be­de­li­nin yanı sıra konut po­li­çe­niz­de­ki 200 bin lira li­mi­ti de si­gor­ta şir­ke­tin­den taz­min etme im­ka­nı­na sa­hip­si­niz. Ay­rı­ca hayat si­gor­ta­sı da ya­pıl­mış ise banka borcu da bu­ra­dan ka­pa­nı­yor. Yani va­tan­daş­lar top­lam­da DASK, po­li­çe­de ve­ri­len si­gor­ta be­de­li ve po­li­çe­de be­lir­ti­len enf­las­yon oranı kadar taz­mi­nat alma im­ka­nı­na sa­hip­ler."
Kredi kul­la­nan va­tan­daş­la­rın bu ko­nu­da­ki hak­la­rı­nı bil­me­si­nin öne­mi­ni vur­gu­la­yan Yücel, asıl önem­li ko­nu­nun va­tan­daş­la­rın bu po­li­çe­le­ri ban­ka­lar­dan za­ma­nın­da temin ede­bil­me­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "Geçen yıl ban­ka­la­rın yap­tı­ğı ancak si­gor­ta­lı va­tan­daş­la­rın ha­ber­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı 60-70 bin po­li­çe ol­du­ğu du­yu­mu­nu aldık." dedi.
Va­tan­daş­la­rın po­li­çe­le­ri e-Dev­let üze­rin­den de kont­rol ede­bi­le­ce­ği­ni ak­ta­ran Yücel, söz­le­ri­ni, "Ön­ce­lik­le kredi sa­hi­bi ya­şı­yor ise e-Dev­let Ka­pı­sı'ndan 'Po­li­çe­le­rim' bö­lü­mün­den bu­lu­na­bil­mek­te­dir.Eğer kişi vefat etmiş ise e-Dev­let oto­ma­tik ola­rak si­lin­di­ği için yasal va­ris­ler­den bir kişi Si­gor­ta Bilgi Mer­ke­zi­ne (SBM) baş­vu­ra­bi­lir. Bu po­li­çe­ler acen­te­ler va­sı­ta­sıy­la dü­zen­len­miş ise ge­nel­de sorun ya­şan­mı­yor ancak ban­ka­lar ta­ra­fın­dan dü­zen­len­miş­se po­li­çe­ye ulaş­mak güç­le­şi­yor. Çünkü ban­ka­lar etik dav­ran­mı­yor. Özel­lik­le özel ban­ka­lar gerek pan­de­mi sü­re­cin­de gerek dep­rem sü­re­cin­de hiç etik dav­ran­ma­dık­la­rı ko­nu­sun­da du­yum­lar alı­yo­ruz." diye ta­mam­la­dı. (AN­KA­RA AA)