PFDK Kararları açıklandı PFDK Kararları açıklandı

OKUL Spor­la­rı Fa­ali­yet ra­po­run­da yer alan Li­se­ler arası genç er­kek­ler fut­bol­da Kır­şe­hir şam­pi­yo­nu olan Sıd­dık Demir Ana­do­lu Li­se­si ili­mi­zi Amas­ya gru­bun­da tem­sil edecek.
Kır­mı­zı-si­yah­lı eki­bi­miz, Kır­şe­hir’de dü­zen­le­nen Li­se­ler arası fut­bol­da final ma­çın­da güçlü ra­ki­bi Hacı Fatma Er­de­mir Ana­do­lu Li­se­si’ni pe­nal­tı­lar so­nu­cun­da mağ­lup ede­rek şam­pi­yon olur­ken, grup­lar­da ise Amas­ya çıktı.
Kır­şe­hir tem­sil­ci­si 9-11 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da Amas­ya gru­bun­da, Çorum, Kı­rık­ka­le, Amas­ya, Kas­ta­mo­nu, Kay­se­ri 1, Kay­se­ri 2, Yoz­gat, Nev­şe­hir, Sam­sun, Sinop ve Tokat ta­kım­la­rın­dan 3’üyle eş­le­şecek.
ÖZ­TA­BUR, “İLİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDE­CEĞİZ”
Sıd­dık Demir Ana­do­lu Li­se­si Beden Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni Mus­ta­fa Öz­ta­bur, Kır­şe­hir Çiğ­dem Ga­ze­te­si Spor Mu­ha­bi­ri Salih Han­çer’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Amas­ya gru­bu­na iyi ha­zır­lan­dık­la­rı­nı ve en iyi so­nuç­lar­la dön­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Amas­ya gru­bun­da ken­di­le­ri­ni güçlü ta­kım­lar bek­le­di­ği­ni söy­le­yen tec­rü­be­li hoca, “Amas­ya gru­bu­na ger­çek­ten güçlü ta­kım­lar ge­lecek. Biz­ler­de Sıd­dık Demir Ana­do­lu Li­se­si ola­rak güçlü bir şe­kil­de grup­la­ra gi­de­ce­ğiz. Zor­luk de­re­ce­si üst düzey kar­şı­laş­ma­lar oy­na­ya­ca­ğız. 
Kad­ro­mu­za bak­tı­ğı­mız­da bu zor­luk de­re­ce­si üst düzey kar­şı­laş­ma­lar­dan iyi so­nuç­lar çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­ruz. İnşal­lah Amas­ya grubu hem Kır­şe­hir, hemde oku­lu­muz açı­sın­da iyi biter” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
(HA­BER-FO­TOĞ­RAF: SALİH HAN­ÇER)