İLAN KIRŞEHİR TERMAL TURİZM VE SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR TERMAL TURİZM VE SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


İLAN
KIRŞEHİR TERMAL TURİZM VE SANAYİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş. ne ait Yenice Mahallesi 1582 Ada 10 Parsel üzerinde bulunan Ulucan Apartmanı Kat 4 no 15 ve Kat 5 no 18 de 2 (iki) adet dairenin 12/12/2019 perşembe günü saat 14,30’da Aşıkpaşa Mah. Dr.İsmail Yağız Caddesi Özkent Apt. A Blok Kat 2 No: 8 KIRŞEHİR adresindeki Şirket Bürosunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre satışı yapılacaktır.

1- İhalesi yapılacak 15 no lu dairenin ihale saati 14:30’dir.
2- İhalesi yapılacak 18 no lu dairenin ihale saati 14:45’dir.
3- İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi ihalenin onayından sonra yapılacak tebliğe müteakip 15 gün içerisinde % 3 geçici teminat bedelini ihale bedeli üzerinden % 6 kati teminata dönüştürecek ve satış sözleşmesi düzenlenerek ihale bedeli peşin ödenecektir. Ancak 15 günlük sürenin sonuna kadar beklenmek istenmediği ve satış bedeli Kırşehir Termal Turizm A.Ş.’nin göstereceği banka hesabına defaten ödendiği takdirde %6 kati teminat ve sözleşmeye gerek kalmaksızın devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.
4- Dairelerin satışından doğan her türlü vergi resim harç KDV, Noter ve Tapu masrafları alıcıya aittir.

DAİRENİN ÖZELLİKLERİ              MUAMMEN BEDELİ       GEÇİCİ TEMİNATI
1582 Ada 10 Parsel 132 m² 3+1
Kat 4 / 15 No lu Daire                         179.400,00 TL                        5.382,00 TL
1582 Ada 10 Parsel 132 m² 3+1
Kat 5 / 18 No lu Daire                         146.050,00 TL                        4.381,50 TL

5- İhaleye katılabilmek için:
a) İhale de dairelerin ihalesine iştirak edeceğini belirten dilekçe.
b) Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş. Vakıfbank Kırşehir Merkez şubesindeki TR 9600 0150 0158 0072 9546 7639 no lu hesabına yatırılmış muhammen bedelin %3’ü (yüzde üç) kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.
c) Gerçek kişiler T.C. Kimlik numarası ve Nüfus Cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler ise Vergi Levhası fotokopisi.
d) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi, Tüzel kişiler için bağlı bulunduğu Meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılmaya ve teklifte bulunmaya yetkili olduğuna dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile imza sirküleri
e) İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 84. Maddesi gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname.
7- İstekliler istenilen belgelerle birlikte müracaatlarını en geç ihale saatine kadar Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş’nin İhale birimine verip, ihale saatinde pey sürmeleri için ihale komisyonunda bulunmaları gerekmektedir.
8- Posta ve Fax ile yapılan müracaatlar geçersizdir.
9- Satışı yapılacak daireleri mesai saatleri içerinde Terme Caddesi Ulucan Apartmanı Kat: 5 No: 18 ve Kat: 4 No: 15 de, şartname ile ilgili geniş bilgi ise ihale adresinde görülebilecektir.
10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.
Basın No: 313 (26 Kasım-2 Aralık)
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019, 14:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER