Kırşehir’de “Sözleşmeli Besicilik” toplantısı bugün yapılacak Kırşehir’de “Sözleşmeli Besicilik” toplantısı bugün yapılacak

Ocak-ey­lül dö­ne­min­de top­lam oto­mo­tiv üre­ti­mi yüzde 4, oto­mo­tiv ih­ra­ca­tı yüzde 2 arttı. Ti­ca­ri araç üre­ti­mi bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 12 artış gös­ter­di. Bu yılın ilk 9 ayın­da top­lam oto­mo­tiv üre­ti­mi bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 4 ar­ta­rak 962 bin 18, oto­mo­bil üre­ti­mi ise pa­ra­lel sey­re­de­rek 571 bin 6 se­vi­ye­sin­de ger­çek­leş­ti.

Oto­mo­tiv Sa­na­yii Der­ne­ği (OSD), ocak-ey­lül dö­ne­mi­ne ait üre­tim ve ih­ra­cat adet­le­ri ile pazar ve­ri­le­ri­ni açık­la­dı.

Buna göre, yılın ilk 9 ayın­da top­lam oto­mo­tiv üre­ti­mi bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 4 ar­ta­rak 962 bin 18, oto­mo­bil üre­ti­mi ise pa­ra­lel sey­re­de­rek 571 bin 6 adet ola­rak ger­çek­leş­ti.

Trak­tör üre­ti­min­de top­lam üre­tim ise 996 bin 926 adede ulaş­tı.

Ocak-ey­lül dö­ne­min­de ti­ca­ri araç üre­ti­mi ise bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 12 artış gös­ter­di.

Bu dö­nem­de, ağır ti­ca­ri araç gru­bun­da üre­tim yüzde 33 ar­tar­ken, hafif ti­ca­ri araç gru­bun­da üre­tim yüzde 10 yük­sel­di. Söz­ko­nu­su dö­nem­de oto­mo­tiv sa­na­yi­si­nin ka­pa­si­te kul­la­nım oranı yüzde 66 ola­rak ger­çek­leş­ti.

Araç grubu ba­zın­da ka­pa­si­te kul­la­nım oran­la­rı ise hafif araç­lar­da (oto­mo­bil + hafif ti­ca­ri araç) yüzde 66, kam­yon gru­bun­da yüzde 85, oto­büs-mi­di­büs gru­bun­da yüzde 36 ve trak­tör­de yüzde 62 se­vi­ye­sin­de tes­pit edil­di.

Oto­mo­tiv ih­ra­ca­tı 2021'e göre yüzde 5 arttı
Ocak-ey­lül dö­ne­min­de oto­mo­tiv ih­ra­ca­tı geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre adet ba­zın­da yüzde 2 ar­ta­rak 687 bin 966 ola­rak ger­çek­leş­ti. Söz ko­nu­su dö­nem­de, oto­mo­bil ih­ra­ca­tı bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 1 aza­lır­ken, ti­ca­ri araç ih­ra­ca­tı yüzde 8 arttı. Trak­tör ih­ra­ca­tı ise 2021 yı­lı­na göre yüzde 11 ar­ta­rak 13 bin 331 ola­rak ger­çek­leş­ti.

Tür­ki­ye İhra­cat­çı­lar Mec­li­si ve­ri­le­ri­ne göre, top­lam oto­mo­tiv sa­na­yi ih­ra­ca­tı, 2022 yılı ocak-ey­lül dö­ne­min­de yüzde 12 pay ile sek­tö­rel ih­ra­cat sı­ra­la­ma­sın­da ikin­ci sı­ra­da yer aldı.

Ulu­dağ İhra­cat­çı Bir­lik­le­ri (UİB) ve­ri­le­ri­ne göre de ocak-ey­lül dö­ne­min­de top­lam oto­mo­tiv ih­ra­ca­tı, 2021 yı­lı­na göre yüzde 5 ar­ta­rak 22,6 mil­yar dolar oldu. Avro ba­zın­da ise yüzde 18 ar­ta­rak 21,3 mil­yar avro se­vi­ye­sin­de ger­çek­leş­ti. Bu dö­nem­de, dolar ba­zın­da ana sa­na­yi ih­ra­ca­tı yüzde 2, te­da­rik sa­na­yi ih­ra­ca­tı da yüzde 8 arttı.