İnternet medyası ilan gelirleriyle daha güçlü İnternet medyası ilan gelirleriyle daha güçlü

Vali H. Mete Bu­ha­ra, okul­lar­da öğ­ren­ci­le­re tra­fik bi­lin­ci­nin ve­ril­me­si ko­nu­sun­da eği­tim­le­rin devam et­ti­ği­ni açık­la­dı.
Tra­fik ka­za­la­rı­na etkin mü­da­ha­le­de bu­lu­na­bil­mek için it­fa­iye, AFAD, polis, jan­dar­ma ve için pay­daş ku­ru­luş­lar bir­lik­te ha­re­ket edip ortak eği­tim ve tat­bi­kat­lar dü­zen­len­di­ği­ni be­lir­ten Vali Bu­ha­ra, “Benim okul ser­vi­sim ve ‘Okul Yo­lun­da­yım, Ser­vi­sim­de Gü­ven­de­yim’ pro­je­le­ri okul reh­ber öğ­ret­men­le­riy­le bir­lik­te ha­zır­la­na­rak uy­gu­la­ma­ya ko­nul­muş­tur. 2023 yı­lın­da, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan plan­lar dâ­hi­lin­de, Tra­fik Eği­tim Par­kın­da, 2.861 öğ­ren­ci­ye eği­tim ve­ril­miş­tir. 2024 yı­lın­da eği­tim ve­ril­me­ye devam edil­mek­te­dir. 2023 yı­lın­da, ‘Tra­fik De­dek­tif­le­ri’ ve ‘Okul Ge­çi­di Gö­rev­li­si’ eği­tim­le­rin­de 21.632 öğ­ren­ci­ye, 2024 yılı ilk iki ayın­da ise 2.859 öğ­ren­ci­ye eği­tim ve­ril­miş­tir” ifa­de­le­ri­ne yer verdi. (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)