İLAN

MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

 

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sıra
No

İli/İlçesi

Mahallesi/Köyü

Mevkii

Cinsi

İmar Durumu

Ada/ Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kırşehir/Mucur

Karkın Köyü

Köyarkası

Bağ Yeri

İmarsız

141/1

5.840,61

Tam

300.000,00

90.000,00

13/12/2023

09:30

2

Kırşehir/Mucur

Yeniköy Köyü

Çömelek

Arsa

İmarsız

169/1

1.098,50

Tam

81.000,00

24.300,00

13/12/2023

10:30

3

Kırşehir/Mucur

Yeşilyurt Köyü

Köyiçi

Arsa

İmarsız

119/1

3.562,00

Tam

241.000,00

72.300,00

13/12/2023

11:30

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

Yerleşim yeri (İkametgah) belgesi,

Nüfus cüzdan sureti,

Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfalarının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

- Banka teminat mektubu verilmesi halinde Teminat Mektubunun  Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir.

- İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı ve kullanmaya izin verilmesi işlemlerinde ise yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş, 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.

- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

- Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.

-  Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

- Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

- Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

- İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.

-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                        

                                                                                                             

İLANEN DUYURULUR

 

#ilangovtr Basın No ILN01938396