Nakkaş Ailesi'nin acı kaybı Nakkaş Ailesi'nin acı kaybı

6 ARA­LIK 1996 ta­ri­hin­de ha­ya­tı­nın en ve­rim­li ça­ğın­da kay­bet­ti­ği­miz
Kır­şe­hir eski Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Meh­met Ali Altın, ve­fa­tı­nın 27. yı­lın­da unu­tul­ma­dı.
Kır­şe­hir’in ye­tiş­tir­di­ği de­ğer­li insan, dü­rüst­lük tim­sa­li, memleket aşığı ünlü saz ve söz ustası Neşet Ertaş’ın adına adına tür­kü­ler yaktığı “Kır­şe­hir’in Altın Oğlu” hem­şeh­ri­miz Prof. Dr. Meh­met Ali Altın aile­si ve se­ven­le­ri bugün An­ka­ra Kar­şı­ya­ka Me­zar­lı­ğı’ndaki kab­ri­ni zi­ya­ret ede­rek dua oku­ya­rak saygı ve şük­ran­la an­dı­lar.
“Kır­şe­hir Çiğ­dem” ola­rak Meh­met Ali Altın’ı ölü­mü­nün 27. yı­lın­da bir kez daha rah­met­le ve say­gıy­la anı­yor, ruhu şad, me­kâ­nı cen­net olsun di­yo­ruz. (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)