İhale Kayıt No: 2023/836545

İ L A N

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

           1- İşletmemiz 4.000 Ton Kaba Ot ve Sap Balyasının Yüklenmesi, Taşınması ve İstiflenmesi için Hizmet Alımı satın alacaktır.

 2- İhale 22/08/2023 Salı günü Saat 14:00’te işletmemizde, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
           3- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.           
           4- Geçici teminatın ihalenin başlayacağı saate kadar Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabımıza yatırılıp, alınan makbuzun teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
5- İhalenin yapılacağı adres: Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü –Yenidoğanlı Köyü-Boztepe/KIRŞEHİR İhale şartnamesi bu adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların 500,00 TL karşılığında işletmemizden ihale dokümanı alması şarttır. Ayrıca telefon ve faks aracılığı ile ayrıntılı bilgi alınabilir. İhalemize katılabilmek için gerekli belgeler ihaleye ait idari şartnamede belirtilmiştir. İhale dokümanı www.tigem.gov.tr adresinde görülebilir.
          6- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLAN OLUNUR.

Tlf    : 0 386 515 41 40 3 (hat)  
Faks: 0 386 515 41 44
                                         

#ilangovtr Basın No ILN01876996