İLAN

KÖSELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN.
   İHALE İLANI

TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ

SIRA NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

M²'Sİ

İMAR DURUMU

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Çiçek Mahallesi

102

3

375,00

A-2 ,T=%40KONUT

5.625,00 TL

2

Çiçek Mahallesi

104

17

598,00

A-2 ,T=%40KONUT

8.970,00 TL

3

Çiçek Mahallesi

104

18

545,00

A-2 ,T=%40KONUT

8.175,00 TL

4

Çiçek Mahallesi

301

1

455,00

A-3 ,T=%40KONUT

4.095,00 TL

5

Çiçek Mahallesi

301

12

399,00

A-3 ,T=%40KONUT

3.591,00 TL

6

Çiçek Mahallesi

301

13

346,00

A-3 ,T=%40KONUT

3.114,00 TL

7

Çiftlik Mahallesi

241

11

353,00

A-3 ,T=%40KONUT

2.118,00 TL

8

Çiftlik Mahallesi

242

2

338,00

A-3 T=%40KONUT

2.028,00 TL

9

Çiftlik Mahallesi

267

14

486,00

A-3 , T=%40KONUT

2.916,00 TL

10

Çiftlik Mahallesi

273

8

676,00

A-3 , T=%40KONUT

6.084,00 TL

11

Çiftlik Mahallesi

230

8

420,00

A-2 , T=%40KONUT

6.300,00 TL

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların (ARSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü ” ile ihale edilecektir.

MADDE 1-) İDARENİN

a) Adresi                                   : Köseli Belediye Başkanlığı

b) Telefon ve Faks No         : 354 516 1230/    Fax:0 354 516 2650

MADDE 2-) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği                  : Köseli Belediye Başkanlığına ait taşınmazlar (ARSA)                                                  

b) Yapılacağı yer     : Köseli Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

MADDE 3-) İHALENİN

a) Yapılacağı yer:  Köseli Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu                            

b) Tarihi ve saati: 16/07/2024 Salı günü Saat: 13:00

MADDE 4-)İHALEYE KATILABİLECEKLER:

Söz konusu ihaleye,İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 5-)İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:

2886 sayılı kanunun 6.Maddesinde yazılı kimseler ile 83.Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler artırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı ve ihale iştirak teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

MADDE 6-) İHALE KOMİSYONU

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 7-) İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN

1-İkametgah belgesi.

2-Adli Sicil Belgesi.

3-Vergi borcu olmadığına dair belge.

4-Nüfus cüzdan sureti.

5-Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

8-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

9- Muhammen bedelin   % 3’u tutarında komisyonca tespit edilen oranda geçici teminat bedelinin  Köseli  Belediye Başkanlığı’nın  Tahsilat Servisine  yatırıldığına dair Makbuz dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler. (Dekonta açıklama olarak; İhaleye giren şahsın veya firmanın adı soyadı, ihalesine girilen firma adı ve “geçici teminat bedeli” olduğu yazdırılacaktır

11- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname bedeli  200,00 TL’ dir

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

2-Noter tasdikli imza sirküsü,(Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi).

3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4-Vergi borcu olmadığına dair belge.

5-Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname.

7-Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.

8-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

9-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

MADDE 8-) GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT OLARAK ŞUNLAR ALINIR:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

  MADDE-9-) MÜRACAATLAR

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.  

 MADDE 10--)İhale ile ilgili bilgiler Köseli Belediye Başkanlığı FEN İŞLERİ İŞLERİ Servisinden öğrenilebilir.

                                                İLAN OLUNUR.                                                                                                                                                            

 

 

#ilangovtr Basın No ILN02051821