Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1) Alımı; Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       :2023/315528
1-İdarenin
a) Adı                                                                     :İl Jandarma Komutanlığı(Kırşehir) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
b) Adresi                                                                :Medrese Mahallesi Kayseri-Ankara Karayolu Üzeri 40100 Medrese Mh. Kırşehir/
 Merkez
c) Telefon ve faks numarası                                   :3862131155 - 3862124692
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
 e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                                                      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                                     :Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı                                     :565.000 Kg Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
 dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                         : Kömür Teslim Yeri Ve Miktarları Çizelgesinde Belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi                                             :İşe Başlama Tarihinden İtibaren 30 (Otuz) Takvim Günü İçerisinde Teslim Edilecektir.
d) İşe başlama tarihi                                               :Sözleşmenin İmzalanmasını Takip Eden Gün İşe Başlama Tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                :03.05.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)                           :Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Kayseri Ankara   
 Karayolu Üzeri Merkez / Kırşehir
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İthalatçılar; ithalatçı kayıt belgesinin, üreticiler; uygunluk izin belgesinin, dağıtıcılar; herhangi bir ilden alınmış dağıtıcı kayıt belgesinin, satıcılar; herhangi bir ilden alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin aslı/aslının idare veya noterce onaylı sureti katılabilirler, bu belgeler ihale aşamasında istenecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüz Elli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No 1807988