KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2017 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/91848
1-İdarenin
a) Adresi : AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862621166 - 3862621167
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
248 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ, ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE FATMA BACI SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN KIRTASİYE MALZEMESİ AMBARLARINA İSTENİLEN SAAT VE TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Mal teslimi; sözleşme imzalandıktan 5 gün içerisinde idarenin belirlediği gün ve saatlerde Müdürlüklerin temizlik malzemesi ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 03.04.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale kısmi teklife açık olduğu için Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi Müdürlüğü ve Fatma Bacı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğüne alınacak malzemelere ait numuneler ihale tarihinden önce kuruluş yetkililerine onaylatılacak ve malzemelerin onaylatıldığına dair tutanak ihale teklif zarfı içerisinde verilecektir.
Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüklere ait malzemeler için herhangi bir numune istenilmeyecek olup, işi alan yüklenici firma malzemeleri ilgili müdürlüklerin teknik şartnamesine uygun olarak getirecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ - AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Huzurevi Müdürlüğü- Hayrettin Ekim Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Destek Merkezi - Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Kadın Konukevi Müdürlüğü- Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Sosyal Hizmet Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Yuvası-Sevgi Evleri Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
(Basın No. 87)