Bu işin şakası kalmadı, kazanmak zorundayız! Bu işin şakası kalmadı, kazanmak zorundayız!

TFF 2.​Lig, Beyaz Grup’ta kü­me­de kalma mü­ca­de­le­si veren Kır­şe­hirs­por’da Tek­nik Di­rek­tör Fer­hat Ti­mo­çin ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Na­zil­li Be­le­di­yes­por’dan Ali Kemal Ya­vuz­yi­ği­toğ­lu ile her ko­nu­da an­laş­tı.
20 Kasım 1979 yı­lın­da Zon­gul­dak’ta dün­ya­ya gelen Ali Kemal Ya­vuz­yi­ği­toğ­lu ön­ce­ki gün Gü­ney­kent te­sis­le­ri­ne ge­le­rek ken­di­si­ni ye­şil-be­yaz­lı renk­le­re bağ­la­yan im­za­yı Kulüp Baş­ka­nı Ça­ğa­tay Han Torun ile bir­lik­te attı.
Aktif fut­bol­cu­luk ka­ri­ye­ri­ni sona er­me­si­nin ar­dın­dan 2013 yı­lın­da De­niz­li’nin Kı­zıl­ca­bö­lüks­por ta­kı­mıy­la me­ne­jer ola­rak görev yap­ma­ya baş­la­yan Ya­vuz­yi­ği­toğ­lu, 2019 yı­lın­da Üm­ra­ni­yes­por’da Scout eki­bin­de görev yaptı.
2019 yı­lın­da Scout eki­bin­de görev yap­tı­ğı Üm­ra­ni­yes­por’da 2022 yı­lın­da Spor­tif Di­rek­tör ola­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dı.
2023 yı­lın­da tem­sil­ci­miz Kır­şe­hirs­por ile bir­lik­te aynı grup­ta mü­ca­de­le eden Na­zil­li Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör ola­rak ça­lı­şan Ya­vuz­yi­ği­toğ­lu, Fer­hat Ti­mo­çin’in ta­kım­dan ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan ye­şil-be­yaz­lı eki­bi­miz­le an­laş­ma sağ­la­dı.
(HABER: SALİH HAN­ÇER)