SULTANLARIMIZ, LİGE ODAKLANDI SULTANLARIMIZ, LİGE ODAKLANDI

Ye­şil-be­yaz­lı eki­bi­miz, Pazar günü sa­ha­sın­da Di­yar­be­kirs­por’u konuk edecek…
KIR­ŞEHİRSPOR, 3 PUAN
İÇİN PU­SU­DA!..


TFF 2.​Lig, Beyaz Grup’ta mü­ca­de­le­ye Pazar günü bir­bi­rin­den zorlu oy­na­na­cak olan 9 kar­şı­laş­may­la 3.​haf­ta­nın he­ye­ca­nı ya­şa­na­cak.
Tem­sil­ci­miz Kır­şe­hirs­por, Ligin 3.​haftasın­da kendi sa­ha­sın­da Di­yar­be­kirs­por ile karşı kar­şı­ya ge­lecek. Ahi Stad­yu­mu’nda oy­na­na­cak olan kar­şı­laş­ma saat 16.00’da baş­la­ya­cak.
Af­yons­por’u son da­ki­ka go­lüy­le elin­den ka­çı­ran Kır­şe­hirs­por, gö­zü­nü Pazar günü se­yir­ci­si önün­de oy­na­ya­ca­ğı Di­yar­be­kirs­por ma­çı­na çe­vir­di. Ye­şil-be­yaz­lı eki­bi­miz­de tüm plan­lar 3 puan üze­ri­ne ku­rul­du.
Lige Eroks­por ye­nil­gi­siy­le baş­la­yıp ta­raf­tar­la­rı­nı üzen Kır­şe­hirs­por, moral bul­du­ğu Afyon be­ra­ber­li­ği­nin ar­dın­dan Di­yar­be­kirs­por ga­li­bi­ye­ti ile taç­lan­dır­mak is­ti­yor.
İlk hafta is­te­di­ği fut­bo­lu sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­ya­rak Eroks­por’a 3-1’lik skor­la mağ­lup olan Kır­şe­hirs­por, Ligin 2.​haftasın­da Pa­zar­te­si günü dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı Af­yons­por kar­şı­sın­da son da­ki­ka­la­rı­na 1-0 önde gir­di­ği maç­tan 1-1’lik so­nuç­la ay­rı­la­rak evine 1 pu­an­la döndü.
Kır­şe­hirs­por ile Di­yar­be­kirs­por ara­sın­da oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma Pazar günü saat 16.00’da baş­la­ya­cak.
Geç­ti­ği­miz sezon bu iki takım 1 kez kar­şı­laş­tı ve Di­yar­ba­kır’da oy­na­nan maç 0-0 sona er­miş­ti. Ligin 2.​yarısın­da ki kar­şı­laş­ma ise dep­rem­den do­la­yı oy­nan­ma­mış­tı.
Ligin 2.​haftasın­da Kır­şe­hirs­por, Di­yar­be­kirs­por maçı dı­şın­da Beyaz Grup’ta 8 kar­şı­laş­ma daha oy­na­na­cak.
1461 Trab­zon’un maç yap­ma­dan bay ola­rak ge­çe­ce­ği 3.​haf­ta­da, Ligde 2’de 2 yapıp 6 pu­an­la ave­raj­la lider du­rum­da bu­lu­nan Eroks­por dep­las­man­da Zon­gul­daks­por’la kar­şı­la­şa­cak.
Ligde yo­lu­na ka­yıp­sız devam eden ta­kım­lar­dan An­ka­ras­por dep­las­man­da Bur­sas­por’la, Na­zil­li Be­le­di­yes­por ise Baş­kent dep­las­ma­nın­da An­ka­ra De­mirs­por’la, Vans­por’da yine dep­las­man­da Serik Be­le­di­yes­por’la kar­şı­la­şıp puan mü­ca­de­le­si ve­recek.
Haf­ta­nın diğer maç­la­rın­da ise Adı­ya­mans­por-Mer­sin İdman­yur­du, Be­yoğ­lu Ye­ni­çar­şıs­por-Al­tı­nor­dus­por, Kırk­la­re­lis­por-Af­yons­por, Bu­cas­por-Ka­ra­ca­bey Be­le­di­yes­por maç­la­rı oy­na­na­cak.
(HA­BER-FO­TOĞ­RAF­LAR: SALİH HAN­ÇER)