Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu, hafta son­la­rı da dahil, saha zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­na­rak ça­lış­ma­la­rı in­ce­li­yor ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı ye­rin­de din­li­yor.
Şeh­rin fark­lı nok­ta­la­rın­da­ki ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu, “Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak hafta sonu da ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz. Gö­re­ve gel­di­ği­miz­de söz ver­di­ği­miz ça­lış­ma­la­rı hızlı bir şe­kil­de ha­ya­ta ge­çi­ri­yor ve saha ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da ma­hal­le­li­le­ri­miz­le de görüş alış ve­ri­şin­de bu­lu­nu­yo­ruz. İli­mi­zin çok fark­lı nok­ta­la­rın­da sıcak as­falt, sathi kap­la­ma, kal­dı­rım, park ve pey­zaj ça­lış­ma­la­rı­mız tüm hı­zıy­la sü­rü­yor. Biz Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, daha ön­ce­ki dö­nem­ler­de hiz­met al­ma­mış olan, ya­pı­laş­ma­nın az ol­du­ğu yer­ler­de de hal­kı­mı­zın bek­len­ti­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ça­lış­ma­la­rı hızlı bir şe­kil­de ta­mam­la­ya­rak hal­kı­mı­za hiz­met et­me­ye devam edi­yo­ruz. Kır­şe­hir’de ya­şa­yan her­ke­sin Be­le­di­ye hiz­met­le­rin­den eşit oran­da fay­da­lan­ma­sı en büyük ama­cı­mız. Gö­re­ve gel­di­ği­miz­de Kır­şe­hir’i ortak akıl­la yö­net­me­ye söz ver­dik ve bu sözü ye­ri­ne ge­tir­mek için tüm ma­hal­le­le­ri­miz­de hem­şeh­ri­le­ri­miz­le görüş alış ve­riş­le­rin­de bu­lun­ma­ya devam edi­yo­ruz. Kır­şe­hir’i daha mo­dern ve daha ya­şa­nı­lır bir şehir ha­li­ne ge­tir­mek için, kişi ba­şı­na düşen yeşil alan ora­nı­nı daha da art­tır­mak için, mo­dern ve ka­li­te­li ula­şım ağın­dan tüm ma­hal­le­le­ri­mi­zin ve hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin fay­da­lan­ma­sı için bun­dan sonra da ça­lış­ma­la­rı­mı­za ara ver­me­den devem ede­ce­ğiz.” dedi. (HABER MER­KEZİ)

Emine Aydın hayata gözlerini yumdu Emine Aydın hayata gözlerini yumdu