Demirel Ailesi'nin acı kaybı Demirel Ailesi'nin acı kaybıKır­şe­hir'de İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, va­tan­daş­la­rı do­lan­dı­rı­cı­lık olay­la­rı­na karşı bil­gi­len­dir­di.
İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, suç­la­rın ön­len­me­si ve va­tan­da­şın maddi za­ra­ra uğ­ra­ma­ma­sı ama­cıy­la do­lan­dı­rı­cı­lık­la il­gi­li bro­şür ve afiş ha­zır­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
Jan­dar­ma ekip­le­rin­ce ha­zır­la­nan bro­şür ve afiş­le­rin, il ge­ne­lin­de köy ve bel­de­ler­de va­tan­da­şın gö­re­bi­le­ce­ği yer­le­re asıl­dı­ğı vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, ken­di­si­ni jan­dar­ma, polis veya savcı ola­rak ta­nı­tıp para talep eden­le­re ina­nıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da hal­kın bil­gi­len­di­ril­di­ği kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, gü­ve­ni­lir ol­ma­yan sos­yal medya he­sap­la­rın­dan alış­ve­riş ya­pıl­ma­ma­sı, te­le­fo­na gelen "He­di­ye çeki ka­zan­dı­nız", "Hak­kı­nız­da icra ta­ki­bi baş­la­tıl­dı", "Si­gor­ta bor­cu­nuz var" gibi me­saj­la­ra iti­bar edil­me­me­si ko­nu­sun­da da va­tan­daş­la­ra bilgi ve­ril­di­ği ak­ta­rıl­dı. KIR­ŞEHİR (AA)