Kırşehir'de polis ekipleri tek tek uyardı... Kırşehir'de polis ekipleri tek tek uyardı...

AK Parti Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Seher Ünsal, Mil­let­ve­ki­li Nec­met­tin Erkan, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ali Demir, Cum­hur İtti­fa­kı'nın be­le­di­ye baş­kan adayı Osman Ars­lan ve par­ti­li­ler, kent­te es­na­fı zi­ya­ret etti.
İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, An­ka­ra ve Lise cad­de­le­rin­de zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren heyet, es­na­fın talep ve gö­rüş­le­ri­ni ala­rak, pro­je­le­ri hak­kın­da bilgi verdi.
Zi­ya­ret­le­ri de­ğer­len­di­ren Ünsal, yerel se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan Kır­şe­hir Be­le­di­ye­sin­de gö­re­ve gel­dik­le­rin­de ken­tin tüm cadde ve so­kak­la­rı­na do­ku­na­rak, daha güzel bir şehre ka­vuş­tu­ra­cak­la­rı­nı ak­tar­dı.
Ünsal, "AK Parti ik­ti­dar­la­rı her zaman hiz­me­tin, ya­tı­rım­la­rın ve yeni pro­je­le­rin mer­ke­zi ol­muş­tur. Kır­şe­hir ge­ne­lin­de tüm ar­ter­ler­de bu­gü­ne kadar hiz­met­ler ya­pıl­dı­ğı gibi bun­dan sonra daha faz­la­sı ya­pı­la­cak. Yap­tık­la­rı­mız ya­pa­cak­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı­dır. Kır­şe­hir’e güzel hiz­met­ler ve­re­ce­ğiz. Kır­şe­hir­li­le­rin hiz­me­te, yeni ve büyük ya­tı­rım­la­ra ih­ti­ya­cı var. Biz de bunu ger­çek­leş­tir­mek için var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğız." söz­le­ri­ni kul­lan­dı.
Mil­let­ve­ki­li Erkan ise es­na­fın ken­di­le­ri­ne olan des­te­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, "Es­na­fı­mı­zın gö­rüş­le­ri çok de­ğer­li. Kır­şe­hir’i daha ile­ri­ye ta­şı­mak için hep bir­lik­te daha güzel iş­le­re imza ata­ca­ğız, kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın. Kır­şe­hir’i daha ya­şa­na­bi­lir hale ge­ti­re­rek, Kır­şe­hir­li­le­rin ge­le­ce­ğe umut­la bak­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bunun için biz­ler, AK Parti ve Cum­hur İtti­fa­kı ola­rak varız, dur­ma­dan ça­lı­şa­ca­ğız." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. KIR­ŞEHİR (AA)