GAZİ Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün ço­cuk­la­ra ar­ma­ğan et­ti­ği “23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı” tüm yurt ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi Kır­şe­hir’de de coş­kuy­la kut­lan­dı.
Kır­şe­hir’de Ca­ca­bey Mey­da­nı’nda baş­la­yan, Kent Park’ta devam eden 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı Kır­köy’de uçurt­ma şen­li­ği ile sona erdi.
Vali H. Mete Bu­ha­ra, Va­li­lik Ma­ka­mı­nı 24 Ara­lık Ata­türk İmam-Ha­tip Or­ta­oku­lu 6. Sınıf öğ­ren­ci­si özel kar­de­şi­miz Mu­ham­met Berat Dön­mez’e dev­ret­ti.
Tem­si­li Vali M. Berat Dön­mez, 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı’nın ül­ke­miz ve dünya ço­cuk­la­rı­na barış ve huzur ge­tir­me­si­ni te­men­ni et­ti­ği ko­nuş­ma­sın­da, “Ön­ce­lik­le, ozan­lar di­ya­rı şirin Kır­şe­hir’imi­zin Va­li­lik ma­ka­mı­nı bu de­ğer­li günde be­nim­le pay­laş­tı­ğı için Vali Hü­da­yar Mete Bu­ha­ra’ya en içten duy­gu­la­rım­la te­şek­kür edi­yo­rum. De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, dünya üze­rin­de bir­çok ülke ol­ma­sı­na rağ­men böyle an­lam­lı bir bay­ra­ma sahip de­ğil­ler. 23 Nisan, Ulu Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal’in biz ço­cuk­la­ra ar­ma­ğa­nı­dır. Bu günün kü­çük­le­ri ya­rı­nın bü­yük­le­ri­dir. Biz de ül­ke­miz­de bu özel günü coş­kuy­la kut­la­mak­ta­yız. 23 Nisan 1920’de An­ka­ra’da yanan ege­men­lik ve ba­ğım­sız­lık ateşi o gün­den bu­gü­ne hâlâ ço­cuk­la­rı­mı­zın gön­lü­nü ısı­tıp ay­dın­lat­mak­ta­dır. Bu ateş son­su­za dek sön­me­ye­cek­tir. Bize bu cen­net va­ta­nı he­di­ye eden Ata­mız, silah ar­ka­daş­la­rı, aziz şe­hit­le­ri­miz ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le yad edi­yo­rum. Va­li­si ol­du­ğum Kır­şe­hir’de, özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­rin duy­gu­sal, psi­ko­lo­jik ve fi­zik­sel ge­li­şi­mi­ni des­tek­le­yip on­la­rı ha­ya­tın için­de daha aktif ve mutlu kı­la­bil­mek adına ça­lı­şan, plan­la­ma yapıp uy­gu­la­ya­bi­lecek bir ko­mis­yon oluş­tu­rul­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. Ay­rı­ca; kamp­lar, spor fa­ali­yet­le­ri, yüzme kurs­la­rı, pa­ra­lim­pik spor eği­tim­le­ri dü­zen­le­me­nin özel kar­deş­le­ri­mi­ze des­tek ve moral ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Bu et­kin­lik­le­re özel ço­cuk­la­rı­mı­zın aile­le­ri­nin de ka­tı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­sı, üzer­le­rin­de­ki yor­gun­luk ve ger­gin­lik his­si­ni gi­de­re­cek­tir.” dedi.
Vali H. Mete Bu­ha­ra ise ko­nuş­ma­sın­da, “Bil­di­ği­niz gibi bugün TBMM’nin 104. Yıl dö­nü­mü. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, bu bay­ra­mı çok gü­ven­di­ği siz de­ğer­li ço­cuk­la­rı­mı­za ema­net et­miş­tir. Ge­le­ce­ğin yeni ne­sil­ler­le daha iyi nok­ta­la­ra ula­şa­ca­ğı­nı bi­li­yor­du. Biz­ler de bu bay­ra­mı ço­cuk­la­rı­mız­la be­ra­ber kut­lu­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar ya­pı­lan­lar­dan daha faz­la­sı­nı, daha gü­ze­li­ni siz ço­cuk­lar ya­pa­cak­sı­nız. Siz­ler­den umut­lu­yuz. Tüm dün­ya­ya örnek işler ba­şa­ra­cak­sı­nız. 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ve­si­le­siy­le, Va­li­lik ma­ka­mı­nı Mu­ham­met kar­de­şi­mi­ze dev­ret­tim.” dedi.
Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da İnönü İlko­ku­lu 4. Sınıf öğ­ren­ci­le­ri Esila Kes­kin, Eren Say­lan, Kür­şat Kuruk ve Asena Kuruk, okul mü­dü­rü Ab­dul­lah Ardıç ve öğ­ret­men­le­ri Ahmet Ça­lış­kan eş­li­ğin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu'na makam zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.
Kadın Be­le­di­ye Baş­ka­nı sı­fa­tıy­la Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­na otu­ran Esila Kes­kin, okul bah­çe­le­ri­nin ağaç­lan­dı­rıl­ma­sı, ka­me­ri­ye ya­pıl­ma­sı, Ana­sı­nıf­la­rı için park alanı is­ter­ken sokak hay­van­la­rı­nın ko­run­ma­sıy­la bir­lik­te Kır­şe­hir’in yeşil alan ora­nı­nın daha da art­tı­rıl­ma­sı is­tek­le­ri­ni ilet­ti.
Baş­kan Se­la­hat­tin Eki­ci­oğ­lu da yeşil alan ko­nu­sun­da Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın üs­tün­de bir orana sahip ol­duk­la­rı­nı ve bu oranı daha da yük­selt­mek için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri bil­gi­si­ni ilet­ti. 
Va­li­lik ve Be­le­di­ye’deki prog­ram­la­rın ar­dın­dan, ço­cuk­la­rı­mı­zın da ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen kor­tej eş­li­ğin­de Kent­park’ta dü­zen­le­nen kut­la­ma prog­ra­mı­na ge­çil­di.
Milli Eği­tim Mü­dü­rü Yasin Gül­şen’in günün önlem ve an­la­mı­nı be­lir­ten ko­nuş­ma­sının ardından şi­ir­le­r okun­du­, halk oyun­la­rı gös­te­ri­si ve okul ko­ro­su din­le­ti­si, ge­le­nek­sel çocuk oyun­la­rı oy­nan­ma­sı ve stant­la­rın ge­zil­me­si ile sona erdi.
Kent Park ala­nı­na 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı için ku­ru­lan stant­lar­da ço­cuk­lar do­ya­sı­ya eğ­len­ce­nin ta­dı­nı çı­kar­dı. Kır­köy’de uçurt­ma şen­li­ği de renk­li gö­rün­tü­le­re sahne olur­ken, ço­cuk­lar kendi bay­ra­mın­da do­ya­sı­na eğ­len­di­ler. 
(HABER: FO­TOĞ­RAF: SALİH HAN­ÇER)

KGK: Gazeteden ve haberden tasarruf olmaz KGK: Gazeteden ve haberden tasarruf olmaz


Editör: İlknur öncü