İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

Kır­şe­hir İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan il mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da tarım ve hay­van­cı­lık is­ti­şa­re top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.
    Top­lan­tı­ya İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Duran Seçen'in yanı sıra, il müdür yar­dım­cı­la­rı, şube mü­dür­le­ri, ilçe mü­dür­le­ri, Zi­ra­at Odası il ve ilçe baş­kan­la­rı, Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Da­mız­lık Sığır Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı, Da­mız­lık Koyun Ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı, Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı, Ve­te­ri­ner He­kim­ler Odası Baş­ka­nı, Kır­mı­zı Et Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği, Arı Ye­tiş­ti­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı, Kır­şe­hir Ama­tör Ve Spor­tif Olta Ba­lık­çı­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı, Yoz­gat Et Süt Ku­ru­mu Müdür ve Müdür Yar­dım­cı­sı, Ahi­ler Kal­kın­ma Ajan­sı İda­re­ci­le­ri ka­tıl­dı.
    Top­lan­tı İl Mü­dü­rü Duran Seçen'in açı­lış ko­nuş­ma­sı ile baş­la­dı.
     Daha sonra şube mü­dür­le­ri kendi şu­be­le­ri­nin ça­lış­ma alan­la­rı hak­kın­da su­num­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di­ler. Prog­ram su­num­la­rın so­nun­da so­ru-ce­vap kısmı ile devam edip, dilek ve te­men­ni­ler ile sona erdi. 
(HABER MER­KEZİ)