KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1196203

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi 3 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3862620809 - 3862620809

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

16 KALEMDEN OLUŞAN KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1- Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde İdarenin uygun göreceği yerde, çalışanların ürünleri görmeleri, incelemeleri, beden numaralarının tespiti, KGYM'nin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapmak için Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:3 Merkez/KIRŞEHİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1- KGYM ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri alacak çalışan, ürünleri görmek, incelemek, beden numarası tespiti için İhalenin Sözleşmesi imzalanarak gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra en fazla 5 gün içerisinde yüklenicinin yukarıda belirtilen adres Teslimat Noktalarında kurum kimlik kartı ile şahsen müracaat edecektir. 2- Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idare tarafından kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana Teslimat Noktalarından KGYM'ni 20 gün içerisinde ayni olarak teslim edecektir. 3- Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan Koruyucu Giyim Malzemesinin İdareye tesliminden sorumludur. 4- Yüklenici, ihalenin her aşamasında İdarenin KGYM'nin çalışanlara teslimatı ile ilgili talep edilen her türlü bilgilerin sunulmasından sorumludur. 5- Çalışanlar teslimat noktalarında veya yüklenici firmanın kendi ve/veya anlaşmalı mağazalarında bulunan emsal (muadil) KGYM talep etmesi halinde idarenin uygun göreceği ürünlerde birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen kalite değer fiyatlarına % 10 KDV ilave edilerek muadil ürünleri kalite değer fiyatından az olmamak üzere güncel etiket fiyatı üzerinden alabilecektir. Bu fiyatlar, yüklenicinin teklifi ile birlikte sunduğu mağazalarda satılan bütün markalarda, sezon, sezon sonu tüm indirim ve kampanyalarındaki indirimli etiket fiyatlarında geçerli olacaktır. Bu esnada yapılan işlemler ile ilgili çalışanlara bilgi makbuzu vb. ile bilgilendirme yapılacaktır. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 6- Yüklenici firma, idarenin belirlediği teslimat noktasında ürünlerin dağıtımını yapmak zorundadır. Ürün dağıtım takvimi idare tarafından belirlenecektir. 7- Yüklenici firma teslimat noktasında ürün dağıtımını bitirdikten sonra personelin beden ve renk değişikliği veya idarenin onay verdiği emsal (muadil) ürünlerin değişikliği ve teslimi için ilgili personele ürün değişim kartı tanzim ederek gerekli işlemleri yürütecektir. Ürünlerin tamamının teslimatında ilgili personellere koruyucu giyim teslim tesellüm tutanağını eksiksiz olarak doldurup personel ve yüklenici firma tarafından idareye sunulmak üzere imza altına alınacaktır. 8- KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ürün teslimleri sırasında ürün teslimini almaya gelemeyecek personel için (raporlu, görevli vb. Durumlar) ilgili harcama yetkilisi tarafından gerekçesi belirtilmek şartıyla başka personele yetki verilerek ürün teslimleri sağlanabilir. Bu durumda yetki yazısının bir örneği yüklenici firmaya teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.11.2023 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası. Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Cad. No:3 40200 Merkez/KIRŞEHİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-Kişisel Koruyucu ve Donanım Ürünlerinin teslim edilecek olan teslimat noktalarında, personele belirlenen sürede malzemelerin teminini zamanında ve eksiksiz yapılabilmesi için olası muhtemel ürün değişimi aşamasında personelin ürün ve ürün gruplarına zahmetsiz, kolay ve hızlı ulaşabilmesi adına teklif verdiği ürünlerin tamamının aynı mağazada satıldığı;

-Ankara İli veya  Kırşehir  İli sınırları içerisinde mağazası olan veya  bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.

- Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firmadan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-2’de görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.

- İstekliler Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren “Marka Tescil Belgesini”, mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler ise teklifinde sunduğu mağazalara ait “Marka Tescil Belgeleri”ni teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Mağaza Markalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01919480