İLAN
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1.            İl Encümeninin 14.09.2023 tarihli 179, 181, 182 ve 183 nolu kararları gereği, Mülkiyeti İdaremize ait aşağıda İlçesi köyü, nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif (arttırma) Usulü 26.10.2023 tarihinde saat: 10:00’ da kiralama ihalesi yapılacaktır.
2.            Kiralanacak taşınmazın kiralaması, aşağıda belirtilen gün ve saatte İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonun da yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3.            Kiralanacak taşınmazların, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda tabloda belirtilmiştir.
4.            İstekliler geçici teminat bedelini ihale tarihi olan 26.10.2023 tarihinde saat: 09.30’a kadar diğer evrakları ise ihale saatine 10.00’ a kadar İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne veya İhale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5.            İhaleye katılabilmek için;
                5.1 Dilekçe,
                5.2 Şartname
                5.3 T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
                5.4 Kanunu İkamet Belgesi,
                5.5 Tüzel kişi olması halinde:
             5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimdeki görevlileri belirten son durum gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve son bir yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi
                5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi,
                5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
                5.5.4 Köy Tüzel kişiliği adına girilecek olan ihalelerde Köy İhtiyar Heyeti kararı ile görevlendirilecek kişinin ihaleye katılması mümkündür.
                5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi.
                5.7 İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış muhammen bedelin % 6’sı kadar Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Teminatlar T.C Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesindeki TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesabına yatırılabilir).
                5.8 Kiralama işlemi yapılacak taşınmazın köyün adı, ada, parsel ve kiralama işlemi yapacak kişinin ismi dekonta yazılmış olacaktır.
6.            İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31.nci maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
7.            İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32.nci maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın kirası ile vergi ve harçları 30 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip kira sözleşmesi ve Yer teslimi yapılacaktır.
8.            İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
                                   KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

S.N İlçesi Köyü Ada Parsel Taşınmaz Alanı m² Bağımsız Bölüm m² Nitelik 1 Yıllık Muhammen  Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli % 6 (TL) İhale Tarih
ve Saati
1 Merkez Ulupınar 263 1 965.00 m² 17,68 m² Dükkân 3.394,56  TL 203,67  TL 26.10.2023
10:00
2 Kaman Hamit 80  7 2992,00  m² 98.00  m² Dükkân 15.288,00  TL 917,28  TL 26.10.2023
10:10
3 Kaman İsahocalı  303 3 893,64  m² 12.00  m² Dükkân 4.176,00  TL 250,56  TL 26.10.2023
10:20
4 Kaman İsahocalı 303  3 893,64  m² 28.00  m² Dükkân 9.744,00  TL 584,64  TL 26.10.2023
10:30
5 Kaman Ömerhacılı 271 8 264,37 m² 50.00 m² Dükkân 9.000,00 TL 540,00 TL 26.10.2023
10:40

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01905810