KIRŞEHİR İL JKLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 107 ARACIN 2024 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMET ALIMI
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KIRŞEHİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


KIRŞEHİR İL J.KLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 107 ARACIN 2024 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                       :              2023/1109764
1-İdarenin
a) Adı                                                     :               İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KIRŞEHİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi                                                :               Medrese Mahallesi Kayseri-Ankara Karayolu Üzeri 40100 Medrese Mh. KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası                   :               3862131155 - 3862124692
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
 internet sayfası                                      :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                                     :               KIRŞEHİR İL JKLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 107 ARACIN 2024 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı                     :               KIRŞEHİR İL J.K.LIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 107 ADET MOTORLU ARACIN 2024 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI. (AYRINTISI, KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         :               KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KIRŞEHİR/MERKEZ
ç) Süresi/teslim tarihi                             :               İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi                               :               01.01.2024

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saat :               30.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
 (e-tekliflerin açılacağı adres)                                :               KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) İHALEYE TEKLİF VEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ 11 TEMMUZ 2007 TARİHLİ VE 26579 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/1 NO.LU)” GEREĞİ, KENDİLERİNE T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLMİŞ, KARA ARAÇLARI RUHSATNAMESİNİN AYIRT EDİCİ NUMARA VE/VEYA BİLGİLERİNİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA EKSİKSİZ OLARAK BEYAN EDECEKLERDİR.
2) ACENTELER İSE ARACILIĞINI YAPTIĞI ŞİRKETİN 11 TEMMUZ 2007 TARİHLİ VE 26579 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/1 NO.LU)” GEREĞİ KARA ARAÇLARI RUHSATNAMESİNE İLAVE OLARAK 22 NİSAN 2014 TARİHLİ VE 28980 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ” GEREĞİ   ACENTELİK SÖZLEŞMESİ VE POLİÇE KESMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR VEKÂLETNAMENİN AYIRT EDİCİ NUMARA VE/VEYA BİLGİLERİNİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA EKSİKSİZ OLARAK BEYAN EDECEKLERDİR.
3) İHALEYE TEKLİF VEREN İSTEKLİ BROKER İSE 11 TEMMUZ 2007 TARİHLİ VE 26579 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN   “SİGORTA   BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/1 NO.LU)” GEREĞİ, KENDİLERİNE T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLMİŞ, KARA ARAÇLARI RUHSATNAMESİNİN AYIRT EDİCİ NUMARA VE/VEYA BİLGİLERİNİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA EKSİKSİZ OLARAK BEYAN EDECEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01913045