GIDA ÜRÜNLERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİREVLERİ KIRŞEHİR POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK / RESTORAN BÖLÜMÜNDE İHTİYAÇ DUYULAN 7 KISIM GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1270908

1-İdarenin

a) Adı

:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİREVLERİ KIRŞEHİR POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Ahi Evran Mahallesi Dr. Mehmet Ali Altun Bulvarı No:4 40100 MERKEZ/KIRŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

03862132830 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK / RESTORAN BÖLÜMÜNDE İHTİYAÇ DUYULAN 7 KISIM GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım Doğal Kaynak Suyu - 2 kalem 2. Kısım Roll Ekmek - 1 kalem 3. Kısım Tavuk Eti ve Ürünleri - 4 kalem 4. Kısım Süt ve Süt Ürünleri - 8 kalem 5. Kısım Yaş Sebze ve Meyve - 17 kalem 6. Kısım Kırmızı Et ve Et Ürünleri - 1 kalem 7. Kısım Temizlik Malzemeleri - 8 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ahi Evran Mah. Dr. Mehmet Ali ALTUN Bulvarı No:4 Merkez / KIRŞEHİR - Polisevi Şube Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 6 ay içerisinde idarenin ihtiyaçları doğrultusunda parça parça alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırşehir Polisevi Şube Müdürlüğü / Satın Alma ve Taşınır Mal Büro Amirliği / Ahi Evran Mah Dr. Mehmet Ali Altun Bulvarı No:4 Merkez/KIRŞEHİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

6. Kısım Kırmızı Et ve Et Ürünleri ile 3. Kısım Tavuk Eti ve Ürünleri alımı için teklif verecek istekliler;

Üretici ise İşletme Onay Belgesini, Satıcı ise sunmuş olduğu İşletme Onay Belgesi ile Yetkili Bayilik veya Satıcılık Belgesini yeterlilik bilgileri tabosunda beyan edeceklerdir.

2. Kısım Roll Ekmek alımı için teklif verecek istekliler;

İstekli firma 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun sorumluluklar başlıklı 22. maddesinin 7. fıkrasına göre bünyesinde çalıştırdığı Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Kimya Mühendisi veya Kimyagerden birinin Sigorta Bildirgesi ve Diplomasının noter tasdikli örneğini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01930548