DEPREM PERFORMANS ANALİZİ HİZMETİ ALINACAKTIR

KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Deprem Performans Analizi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1229603

1-İdarenin

a) Adı

:

KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Bağbaşı Mah. Yurtlar cad. No:5/A Merkez /Kırşehir 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3862132057 - 3862132052

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Deprem Performans Analizi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İl Müdürlüğümüze Bağlı ; Erol Güngör Yurt Müdürlüğü D-E Blok, Danışma Binası, Lojmanlar (6028 Ada 1 Parsel) Aşıkpaşa Spor Salonu, Ek Hizmet Binası, Ahi Stadyumu (54 Ada 77 Parsel) Bağbaşı Futbol Sah. Soy. Odası (4829 Ada 2 Parsel) Güneykent Futbol Sah. Soy. Odası (3201 Ada 1 Parsel) Kaman Spor Salonu (464 Ada 3 Parsel) Mucur Futbol Sah. Soy. Odası (3097 Ada 1 Parsel) Boztepe Futbol Sah. Soy. Odası (147 Ada 25-26-27 Parsel) Binalarının Deprem Performans Analizi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Erol Güngör Yurt Müdürlüğü D-E Blok, Danışma Binası, Lojmanlar Yenice Mah. Merkez /KIRŞEHİR Aşıkpaşa Spor Salonu, Ek Hizmet Binası, Ahi Stadyumu Nasuhdede Mah. Merkez /KIRŞEHİR Bağbaşı Futbol Sah. Soy. Odası Bağbaşı Mah. Merkez /KIRŞEHİR Güneykent Futbol Sah. Soy. Odası Güldiken Mah. Merkez /KIRŞEHİR Kaman Spor Salonu Kaman /KIRŞEHİR Mucur Futbol Sah. Soy. Odası Mucur /KIRŞEHİR Boztepe Futbol Sah. Soy. Odası Boztepe /KIRŞEHİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan Binalara Yönelik Deprem Performans Analizi ve Güçlendirme Projeleri Hazırlanması İşleri veya Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlara yapılan her türlü uygulama proje  (inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin bir arada gerçekleştirildiği) hizmet alımı işleri Benzer İş Kabul edilecektir.Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan Binalara Yönelik Deprem Performans Analizi ve Güçlendirme Projeleri Hazırlanması İşleri veya Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlara yapılan her türlü uygulama proje  (inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin bir arada gerçekleştirildiği) hizmet alımı işleri Benzer İş Kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01925847