T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçin 1 Adet 300 Khu İyonize Radyasyon Tüpü Ve 1 Adet 50 Kw İnvertör Modülesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2023/1029419
1-İdarenin
a) Adı    :              İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi               : Nasuhdede Mah. Mustafa Atasoy Cad. 472. Sok. Eski Ssk Hastanesi Yeri 40200 MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası            :              3862131096 - 3862134455
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :              Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçin 1 Adet 300 Khu İyonize Radyasyon Tüpü Ve 1 Adet 50 Kw İnvertör Modülesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçin 1 Adet 300 Khu İyonize Radyasyon Tüpü Ve 1 Adet 50 Kw İnvertör Modülesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   : KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi          : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanılacak ve 20 (yirmi) gün içerisinde (1 defaya mahsus yüklenicinin talebi idarenin uygun görmesi halinde ek olarak 10 (on) gün süre verilebilir.) teknik ve idari şartnamede belirtilen tüm hususlar yerine getirilmek suretiyle montajı yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi          : Sözleşmeye Müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati       :              10.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)        : Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği aday veya isteklilerin, ÜTS’de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. Teklif edilen ürünlere ilişkin ürün barkod numaraları yeterlilik bilgileri tablosunun  ilgili alanına veya  birim fiyat teklifi cetvelinde gösterilmesi zorunludur. Sunulacak listede belirtilen TİTUBB numaraları kullanılmak suretiyle https://titubb.titck.gov.tr/ adresinden veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS)adresinden ürün / bayilik durumları kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde TİTUBB/ÜTS ürün/bayilik durumu uygun olmayan  ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “satış merkezi yetki belgesi” aranacaktır. “satış merkezi yetki belgesi" bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunun  ilgili alanına belirtilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01899504