Kırşehir İŞKUR’dan tanıtım faaliyetleri Kırşehir İŞKUR’dan tanıtım faaliyetleri

        GA­ZE­TE­MİZ “Kır­şe­hir Çiğ­dem”in yöneticileri­ Kır­şe­hir’de bir süre önce kong­re­le­ri­ni ya­pa­rak il baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len CHP ve MHP il baş­kan­la­rı­na ha­yır­lı olsun zi­ya­ret­le­rin­de bu­lun­du­lar.
Kırşehir Çiğdem” yöneticileri, önce CHP İl Baş­ka­nı İsa Şahin’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Şahin zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek, yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler verdi.
Kır­şe­hir’de CHP’nin kong­re sü­reç­le­ri­ni ta­mam­la­ya­rak yerel seçim ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan İsa Şahin, “İl ve ilçe kong­re­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ya­rak gö­re­vi­mi­ze baş­la­dık. Son ola­rak Teş­ki­lat men­sup­la­rı­mız­la bir­lik­te Sayın Genel Ba­ka­nı­mı­zı zi­ya­ret ettik. Artık her türlü görüş ay­rı­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dı­rıp bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi daha da pe­kiş­ti­rip, ça­lış­ma­la­rı­mı­za daha çok yo­ğun­luk ve­re­ce­ğiz. Ama­cı­mız Kır­şe­hir’de hal­kın so­run­la­rı­nı sü­rek­li gün­dem­de tut­mak ve bu ko­nu­lar­da çözüm yol­la­rı ara­mak­tır. He­de­fi­miz ge­lecek yıl ya­pa­cak yerel se­çim­ler­de Kır­şe­hir’de bi­rin­ci parti çık­mak­tır. Bunun için de teş­ki­lat ola­rak tüm gü­cü­mü­zü or­ta­ya ko­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kırşehir Çiğdem” yöneticileri, daha sonra MHP İl Baş­ka­nı Arif Kılıç’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­ni ile­te­rek ba­şa­rı­lar di­le­di­ler.
Baş­kan Kılıç, Kır­şe­hir’de yerel seçim için ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı, genel mer­ke­zin nasıl bir yol ha­ri­ta­sı iz­le­ye­ce­ği­nin henüz net­leş­me­di­ği­ni söy­le­di.
Cum­hur İtti­fa­kı’nın Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi Kır­şe­hir’de de ba­şa­rı­lı ol­ma­sın­dan başka bir hedef ve dü­şün­ce­le­ri­ni ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Arif Kılıç, “Ma­lu­mu­nuz Mil­let­ve­ki­li se­çim­le­rin­de her ilde se­çi­me ayrı ka­tı­lır­ken, Cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğın­da Recep Tay­yip Er­do­ğan’ı des­tek­le­miş­tik. Ge­lecek yıl ya­pı­la­cak yerel se­çim­ler­de Sayın Genel Baş­ka­nı­mı­zın ve parti yö­ne­ti­mi­mi­zin nasıl bir yol ha­ri­ta­sı iz­le­ye­ce­ği henüz belli ol­ma­dı. Bu ne­den­le Kır­şe­hir’de se­çi­me nasıl gi­ri­lecek belli değil. Ama biz se­çim­le­re tek ba­şı­mı­za gi­re­cek­mi­şiz gibi ha­zır­la­nı­yo­ruz. Biz geç­miş­te Kır­şe­hir’de iki dönem Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni yö­net­miş, bakan ve mil­let­ve­kil­le­ri çı­kar­mış bir par­ti­yiz. Bu ne­den­le ta­ba­nı­mı­zın se­çim­ler­le il­gi­li görüş ve dü­şün­ce­le­ri­ni sık sık Genel Baş­ka­nı­mı­zı ve parti yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze ak­ta­rı­yo­ruz. On­la­rın nasıl bir karar ala­ca­ğı şim­di­lik belli değil. On­la­rın ala­ca­ğı karar doğ­rul­tu­sun­da aday­la­rı­mı­zı be­lir­le­ye­rek seçim ça­lış­ma­la­rı­mı­za baş­la­ya­ca­ğız. Tabi gön­lü­müz ve he­de­fi­miz Kır­şe­hir Be­le­di­ye­si’ni ala­rak MHP’nin üç hi­la­li­ni Be­le­di­ye burç­la­rı­na dik­mek­tir” diye ko­nuş­tu. (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)