ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KIRŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ADET ŞOFÖRLÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ (Yakıt İdarece Karşılanacaktır) (01012024-31122026) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/953841
1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Medrese Mahallesi 62. Sok. No:3 Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 0 386 2131225 - 0 386 2133375
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2 ADET ŞOFÖRLÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ (Yakıt İdarece Karşılanacaktır) (01012024-31122026)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET ŞOFÖRLÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ (Yakıt İdarece Karşılanacaktır) (01.01.2024-31.12.2026) 36 ay süreli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belirleyeceği güzergahlar
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2026
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Medrese Mahallesi 62.sokak No:3 Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli teklifiyle birlikte Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 1/E fıkrasında belirtilen  A1 Yetki Belgesini sunmak zorundadır. İstekli A1 Yetki Belgesine sahip değil ise, Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğünün 22.03.2016 Tarih ve 21733 sayılı oluru gereğince; Otomobil cinsi Taşıtlar (4+1 kişilik binek araçlar) için kendi adına kayıtlı A1 Yetki Belgesini Sözleşme imzalandıktan sonra 20(Yirmi) gün içerisinde idaremize teslim edecektir. Yukarıda belirtilen süre içerisinde A1 Yetki Belgesinin ilgili kurum tarafından verilmemesi halinde Yüklenici A1 Yetki Belgesi için başvuru yaptığına dair belgeleri idareye sunması halinde idarece ek olarak 20(Yirmi) günlük bir süre tanınacaktır. Yüklenici A1 Yetki Belgesini Sözleşme imzaladıktan sonra yukarıda belirtilen süreler içerisinde idaremize teslim etmemesi durumunda sözleşme fesih işlemleri başlatılacak olup, kesin teminat gelir kaydedilecek ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. Ve 26. Maddeleri uygulanacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde her türlü araç kiralama, çalıştırma ile personel taşıma işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01890955