İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE KİMYASAL VE SARF MALZEME MAL ALIMI
KIRŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ


İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE KİMYASAL VE SARF MALZEME MAL ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1154140

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862131023 - 3862131326
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE KİMYASAL VE SARF MALZEME MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : İÇME SUYU ARITMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE KİMYASAL VE SARF MALZEME MAL ALIMI (8000 Kg Antiskalant, 8000 Kg SMBS ve 180 Adet Kartuş Filtre Mal Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Kırşehir İli Hizmet Sınırları içerisinde yer alan Özbağ İçme Suyu Arıtma Tesisi.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 80 gün içerisinde Kırşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda teknik şartnamede yer alan teknik özelliklere uygun olacak şekilde tek parti halinde IBC Tanklar ile toplam 8000 kg Antiskalant 8000 kg SMBS (Sodyum Metabisülfit) ve 180 adet Kartuş Filtre (hıgh flow) alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ İHALE SERVİSİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Ürünlerin kullanımı esnasında oluşacak sorunların çözümüne yönelik, idare yükleniciden teknik destek isteyebilecektir. Teknik desteği sağlayacak personelin yazılı olarak talep edilmesine müteakip, yüklenici gerekli olan desteği 24 saat içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde idare sözleşme hükümlerini uygulamakta serbesttir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01913912