4 AYLIK ET VE ET ÜRÜNLERİ MAL ALIMI
KIRŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ


4 AYLIK ET VE ET ÜRÜNLERİ MAL ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/798285

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862131023 - 3862131326
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 4 AYLIK ET VE ET ÜRÜNLERİ MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde kullanılmak üzere 7 Kalem 4 AYLIK ET VE ET ÜRÜNLERİ MAL ALIMI (2000 Kg KUZU ARKA BUT, 2000 Kg KUZU ÖN KOL, 300 Kg KUZU KAFES, 4500 Kg DANA ETİ (KEMİKSİZ), 500 Kg TAVUK KALÇALI BUT, 2000 Kg TAVUK GÖĞSÜ FİLETO, 500 Kg TAVUK SPECİAL KANAT)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı tesisler.
ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünler Sözleşme imzalandıktan sonra 4 (dört) ay içerisinde, İdarenin ihtiyaçlarına göre peyder pey olarak alınacaktır. Yüklenici firma ihale boyunca idareye teslim edeceği etleri idarenin istediği boyutlarda işleyecek ve işlenmiş et olarak teslimini yapacaktır. Ürünler telefon ile sipariş verilip aynı gün servis öncesi ve ya ertesi güne teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.08.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ İHALE SERVİSİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01872609