KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

1.        Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.

2.        Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3.        Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

4.        İsteklilerin, 26.12.2023 Salı günü saat :17:00’ a kadar Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.        İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

Gerçek Kişiler :

5.1 Dilekçe

                5.2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

                5.3 Kanunu İkamet Belgesi.

                5.4 Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

                5.5 Şartname bedeli ödendiğine dair belge (md 6)

                5.6 Geçici teminat bedeli ödendiğine dair belge (md 7)

                5.7 Noter tasdikli imza beyannamesi

                5.8 Vekaleten katılıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi

                Tüzel Kişiler :

                5.9 Dilekçe

                5.10 Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

                5.11 Şartname bedeli ödendiğine dair belge (md 6)

                5.12 Geçici teminat bedeli ödendiğine dair belge (md 7)

                5.13 Vekaleten katılıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi

                5.14 Tüzel kişiliğin yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküsü

                5.15 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve İhale yılı içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi.

                                5.16 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

         6.    İhaleye katılacak olanlar her bir ihale için 500,00 TL Şartname bedelini Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Ziraat Bankası TR83 0001 0024 9934 8311 2650 73 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.

         7.   Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 numaralı hesabına yatırarak aldıkları Dekont veya 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K. na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

         8.   İhaleler ile ilgili bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.

S.No

Adresi

Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si

Kira Süresi

1 Yıllık

Kira Muh. Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ahi Evran Mahallesi Belediyemiz Ana Bina Arkası

ATM Cihaz Alanı

4 m2

3 Yıl

94.000,00 TL

8.460,00 TL

27.12.2023

10:30

2

Ahi Evran Mahallesi

Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali Önü

ATM Cihaz Alanı

4 m2

3 Yıl

60.000,00 TL

5.400,00 TL

27.12.2023

10:45

                                              

#ilangovtr Basın No ILN01952354