JEOKAREM (JEOTERMAL KAYNAKLI REHABİLİTASYON MERKEZİ) PROJESİ İÇİN 1 KALEM KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON SİSTEMİ ALIMI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (PİLOT SAĞLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ


JEOKAREM (Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi) Projesi İçin 1 Kalem Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sistemi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1062158

 

1-İdarenin
a) Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (PİLOT SAĞLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Bağbaşı Şehit Necdet Yağız cd. Merkez KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 03862804006 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : JEOKAREM (Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi) Projesi İçin 1 Kalem Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sistemi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : JEOKAREM (Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi) Projesi İçin 1 Kalem Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ambarları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 15 gün içinde teslim edilir. Sözleşme imzalandığı gün süreye dahildir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.10.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teklif edilen cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti belgesi üretici ve ithalatçı olarak ayrı ayrı verilmelidir. Teklif edilen cihaz için garanti süresi bittikten sonra 10 yıl süre ile ücreti karşılığında servis hizmeti sunulmalıdır. 
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sistem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01904216