GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Süt Ürünleri, Unlu Mamul, İçecek ile Yaş Sebze ve Meyve mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1275098

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası 2.Kat 40200 Bağbaşı KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3862804371 - 3862804374

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Süt Ürünleri, Unlu Mamul, İçecek ile Yaş Sebze ve Meyve

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 Kısım Süt Ürünleri, Unlu Mamul, İçecek ile Yaş Sebze ve Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinde bulunan yemekhane depoları Merkez/KIRŞEHİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

a) Ürünler 01 Ocak 2024 tarihinden; sözleşme imzalanması 01 Ocak 2024 tarihinden sonraya sarkması durumunda sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ihtiyaca binaen 31.12.2024 tarihine kadar idare tarafından verilecek siparişler doğrultusunda, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak ve muayene komisyonunca kabulünden sonra teslim edilecektir. Siparişler bir gün öncesinden yer ve saati telefon, faks, sms, whatsapp veya e-posta (mail) ile bildirilecektir. Verilen siparişler zamanında teslim edilmediği takdirde, geciken her saat için sözleşme bedelinin % 0,3 (binde üç) oranında ceza tahakkuk ettirilecektir. Gecikmenin 24 saati geçmesi durumunda ise her gün için sözleşme bedelinin % 1'i oranında ceza tahakkuk ettirilecektir. b) Ürünlerin ihale dokümanına uygun şekilde getirilmemesi nedeniyle a) bendi gereğince muayene ve kabul komisyonu tarafından iade edilen ürünler için tutanak tutulur. Sözleşme beledinin %0,3 (binde üçü) oranında ceza tahakkuk ettirilir. Bu durumun tekrarı halinde yine tutanak tutulup aynı ceza tahakkuk ettirilir. Bu durumun 3’üncü kez tekrarı halinde yine tutanak tutulup belirtilen ceza tahakkuk ettirilip bu sözleşmenin 34’üncü maddesi ile 35.1.1. maddesinin 1’inci fıkrasının a) bendi gereğince ihtar edilir. Durumun 4’üncü kez tekrarı halinde tutanak tutulup belirtilen ceza tahakkuk ettirilir. 5’inci kez tekrarı halinde ise bu sözleşmenin 44’üncü, 34’üncü ve 35.1.1. maddesinin 1’inci fıkrasının a) bendi hükümleri uygulanır. 2-Yüklenici sözleşme konusu olan gıda malzemelerini kendi aracı ve kendi personeliyle deponun içine kadar teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01 Ocak 2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu. Bağbaşı Yerleşkesi Merkez/KIRŞEHİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhaleye girecek istekliler, teklif verecekleri ürünlerin Yaş Sebze ve Meyve Kısmı hariç her birinden numune getireceklerdir. Ekmek için getirilecek numunede ambalaj üzerinde yazılacak bilgiler idareden temin edilerek ambalaja basılmış halde teknik şartnameye uygun şekilde komisyona sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01930142