Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel Bodrum Belediyesi'nden kiralık 5 yıldızlı otel

Kır­şe­hir AFAD'ın bün­ye­si­ne söz­leş­me­li per­so­nel ola­rak alı­nan arama ve kur­tar­ma tek­nis­yen­le­ri­ne eği­tim ve­ril­di­ği bil­di­ril­di.
    AFAD İl Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, mey­da­na ge­le­bi­lecek afet ve acil durum hal­le­rin­de Kır­şe­hir AFAD'da gö­rev­li arama ve kur­tar­ma tek­nis­yen­le­ri­ne mü­da­ha­le hiz­met­le­rin­de­ki bilgi, be­ce­ri ve olay yeri yö­ne­ti­min­de­ki
 ka­bi­li­yet­le­ri­ni art­tır­mak ama­cıy­la bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı­ğı ak­ta­rıl­dı.
    Açık­la­ma­da, arama kur­tar­ma tek­nis­yen­le­ri­ne ve­ri­len, akus­tik ses din­le­me 
ve gö­rün­tü­lü arama ci­haz­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı, ya­ra­lı­nın çı­kar­tıl­ma­sı, ya­ra­lı ta­şı­ma, bot ile kıyı arama ta­ra­ma ya­pıl­ma­sı gibi eği­tim­le­rin ba­şa­rıy­la ta­mam­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
    Öte yan­dan açık­la­ma­da, AFAD 
Gö­nül­lü­sü Pro­je­si kap­sa­mın­da, des­tek AFAD Gö­nül­lü­le­ri­ne de yan­gın, çadır kurma, hafif arama ve kur­tar­ma 
eği­tim­le­ri ve­ril­di­ği ifade edil­di. 
KIR­ŞEHİR (AA)