KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- 1 NOLU AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KALORİFER YAKITI (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/150815

1-İdarenin

a) Adı

:

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- 1 NOLU AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

KIRSEHIR-ANKARA KARAYOLU 18.KM ÇUGUN MEVKII ÇUGUN MEVKII 001 40200 ÇUGUN KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3862243424 - 3862243334

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KALORİFER YAKITI (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

TOPLAM 130.000 KG KALORİFER YAKITI NİSAN 2024 AYINDA 20.000 KG EYLÜL 2024 AYINDA 40.000 KG KASIM 2024 AYINDA 70.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kırşehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

NİSAN 2024 20.000 KG EYLÜL 2024 40.000 KG KASIM 2024 70.000 KG

d) İşe başlama tarihi

:

01.04.2023


 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KIRŞEHİR 1 NOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ / ÖRCÜN MAH.ATASOYLAR SOKAK NO:22 ÖZBAĞ/KIRŞEHİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

EPDK BAYİLİK LİSANSI(İSTASYONLU) T.C ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01982049