OTOKAR ATLAS MARKA UZUN ŞASE KAMYONETE FRİGOLU KASA ALIMI VE MONTAJI

KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU


OTOKAR ATLAS MARKA UZUN ŞASE KAMYONETE FRİGOLU KASA ALIMI VE MONTAJI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1075163
1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi : Örcün Mah. Atasoylar Sok. No: 22 40200 Özbağ KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862243424 - 3862243334
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : OTOKAR ATLAS MARKA UZUN ŞASE KAMYONETE FRİGOLU KASA ALIMI VE MONTAJI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1-ADET OTOKAR ATLAS MARKA UZUN ŞASE KAMYONETE FRİGORİFİK KASA ALIMI VE MONTAJI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1 NOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜRDÜRLÜĞÜ - ÖRCÜN MAHALLESİ ATASOYLAR SOKAK NO. 22 ÖZBAĞ / KIRŞEHİR
ç) Süresi/teslim tarihi : 09.02.2024 TARİHİNDE ALIM KONUSU ARACA FRİGOFİRİK TAKILARAK MONTAJI YAPILMIŞ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR
d) İşe başlama tarihi : 09.11.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KIRŞEHİR 1 NOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ / ÖRCÜN MAH.ATASOYLAR SOK. nO:22 ÖZBAĞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Kasa için Karayolları uyğunluk projesi firma tarafından yapılacaktır.

Araçların trafiğe çıkışı için düzenlenmesi zorunlu kasa montajı ile ilgili tüm belgeler yasal mevzuata uygun olarak düzenlenecek, ilgili resmi kurumlarca onaylanmış olarak idareye teslim edilecektir


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01904977