KAMP MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KIRŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


ÇADIR,TENTE VE MUHTELİF MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/371492

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862131023 - 3862131326
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇADIR,TENTE VE MUHTELİF MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Çift Yönlü Açılır Mafsallı Tente 20 adet,Körüklü Çadır 15 adet,Masa 200 adet,Sandalye 1000 adet ve ekli diğer malların alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzeme Listesindeki ürünler sözleşmeye müteakip 45 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir kusur, kaza ve noksanı olmayacak şekilde, teknik şartnamede belirtilen standartlara uygun şekilde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-Malzeme Listesinde 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sıralarda yer alan ürünlerde kullanılacak olan kumaş ve brandalardan 35*50 cm ebatlarında 1’ er adet,
2-Malzeme Listesinde 13. sırada yer alan sera naylonundan 50*70 ebatında 1 adet,
3-Malzeme Listesinde 3. sırada yer alan Masadan teknik şartnamede yazılı hükümlere uygun haliyle 1 adet,
4-Malzeme Listesinde 4. sırada yer alan Sandalyeden teknik şartnamede yazılı hükümlere uygun haliyle 1 adet,
5-Malzeme Listesinde 14. sırada yer alan Elektrikli Semaverden 1 adet olmak üzere;
Yukarıda  belirtilmiş olan bilgiler doğrultusunda, malzeme listesinde 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sırada yazılı tente, çadır ve brandalarda kullanılacak kumaş numuneleri 13. sırada yer alan yer alan sera naylonu numunesinden ve 3. ve 4. Sırada yazılı masa ve sandalye numuneleri ile 14. Sırada yer alan elektrikli semaverden 1’er adet numune;
İhale gün ve saatinden 1(bir) iş günü önce mesai bitimine kadar İdareye teslim edilecek, tutanak altına alınacaktır.
Belirtilmiş olan numune bilgileri doğrultusunda, ihale gün ve saatinden 1 (bir) iş günü önce yüklenici tarafından tutanak ile idareye teslim edilen numuneler İdare tarafından kurulacak olan komisyon tarafından, ihale sonrası kontrol edilecektir.
Teknik şartnameye uygun olmayan numune sahibi firmalar ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01813185